Vāveres ezers karte

Teritorija ietver Vāveres ezeru, apkārtējo pārejas purvu un slapjus melnalkšņu mežus. Nozīmīga spilgtās purvuspāres aizsardzības vieta. Teritorijā konstatēta stāvlapu dzegužpirkstīte, kā arī vairākas ES Putnu direktīvas sugas, piemēram, lielais dumpis, bikšainais apogs, melnā dzilna u.c.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0500700
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Valles pagasts
Platība: 210,8 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija