Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci vai dabiski boreāli meži 9010*, staignāju meži 9080*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 91E0*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050 un purvaini meži 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes. Tā pat pēc 2020. gadā veiktā melnā stārķa monitoringa teritorijā konstatēta melnā stārķa (Ciconia nigra) ligzda.

Teritorijā konstatētas retas un aizsargājamas sūnu un ķērpju sugas: gludkausiņa jungermannija (Liochlaena lanceolata), kas aug dumbrājos, uz trupošas koksnes, trupošiem kokiem, mitras augsnes, arī applūstošas kūdrainas augsnes un caurumainā menegācija (Menegazzia terebrata), kas galvenokārt atrodama vecos, ilgstoši netraucētos meža biotopos ar augstu mitrumu. Visbiežāk atrodams uz melnalkšņu un purva bērzu mizas, retāk uz šo koku zariem. Reti mēdz augt arī uz jaunu liepu stumbriem aluviālajos mežos. Šo sugu aizsardzībai teritorijā izveidots mikroliegums.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0543600
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils un Augšdaugavas novada Dunavas un Dvietes pagasts
Platība: 600,85 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk