Vīķvēnu purvs

Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs

Vīķvēnu purvs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0516200
Administratīvais iedalījums: Valmieras novada Dikļu un Kocēnu pagasts
Platība: 67 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi: Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ar grozījumiem

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi:  nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai aizsargātu pļavas un kaļķainu zāļu purvu. Konstatēts Latvijā un arī Eiropā aizsargājams biotops - kalcifils purvs ar rūsgano melnceri, kā arī retas bezmugurkaulnieku sugas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav