Zāgadu kalni karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0536100
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Alsviķu pagasts
Platība: 86 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi:  nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Vietai izcila nozīme boreālo mežu, purvainu egļu mežu un avoksnāju aizsardzībā. Sastopama ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma un arī Latvijā reta augu suga - dzeltenā dzegužkurpīte, kā arī tādas aizsargājamas augu sugas kā parastais plakanstaipeknis, divsēklu grīslis, tūbainā bārkstlape, gada staipeknis u.c.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns:  nav