Zāgadu kalni karte

Vietai izcila nozīme boreālo mežu, purvainu egļu mežu un avoksnāju aizsardzībā. Sastopama ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma un arī Latvijā reta augu suga - dzeltenā dzegužkurpīte, kā arī tādas aizsargājamas augu sugas kā parastais plakanstaipeknis, divsēklu grīslis, tūbainā bārkstlape, gada staipeknis u.c.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0536100
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Alsviķu pagasts
Platība: 86 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija