Zaķu riests

Foto: A.Stepanova

Zaķu riests karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0536200
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju
Platība: 142 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota ES Biotopu direktīvas - purvaino priežu mežu aizsardzībai, kā arī lai aizsargātu medņu riesta vietu. Teritorijas dienvidu un austrumu daļā sastopamas īpaši vērtīgas vecas priežu audzes.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav