Missing multivides elements.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (bijušais), (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Ziemeļgauja), Natura 2000 teritorija

Administratīvais iedalījums: Valkas pagasts

Platība: 205 ha

Dibināšanas gads: 1999

Dabas vērtības:

Galvenā teritorijas vērtība - ozolu, gobu, ošu meži upju palienēs. Sastopamas Gaujas vecupes. Konstatētas retas un īpaši aizsargājamas augu un bezmugurkaulnieku sugas, piemērota teritorija dzeņiem.

Dabas aizsardzības plāns: nav

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav