Zušu-Staiņu sēravoti karte

Teritorija izveidota, lai saglabātu EP Biotopu direktīvas II pielikuma augu sugu vitālas populācijas un I pielikuma biotopa "Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi" saglabāšanai. Sastopama nozīmīga ilgu laiku valstī jau par izzudušu uzskatītas augu sugas ziemas svertijas Swertia perennis atradne, šī ir otrā Sibīrijas mēlziedes atradne Latvijā. Viena no dažām vietām valstī, kur bagātīgi sastopami sēravoti. Sastopami arī divi citi Eiropas direktīvas I pielikuma biotopi - Upju straujteces un Zilganās molīnijas Molinia caerulea pļavas kaļķainās, kūdrainās vai mālainās augsnēs. Sastopami trīs Latvijā īpaši aizsargājami biotopu veidi: Avoksnāji ap sēravotiem, Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi. Konstatētas septiņas īpaši aizsargājamas augu sugas: Sibīrijas mēlziede Ligularia sibirica, ziemas svertija Swertia perennis, bālziedu brūnkāte Orobanche pallidiflora, Fuksa dzegužpirkstīte Dactylorhiza fuchsii, smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia, gada staipeknis Lycopodium annotinum, apdzira Huperzia selago.

Zušu-Staiņu sēravoti

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0536700
Administratīvais iedalījums: Siguldas novads, Siguldas pagasts un Mores pagasts.
Platība: 51,4 ha
Dibināšanas gads: 2013
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.