Zvirgzdenes ezera salas

Foto: R.Indriķe

Zvirgzdenes ezera salas karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, putniem nozīmīga teritorija.
Kods: LV0510900
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Zvirgzdenes pagasts
Platība: 5 ha
Dibināšanas gads: 1925
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija veidota ļoti vērtīgu platlapju mežu uz salām aizsardzībai (Ozolu sala un Liepu sala), īpaša nozīme ozolu mežiem. Bagātīgs augu sugu sastāvs: Liepu salā 109 sugas, Ozolu salā - 103 sugas. 2002. gadā uz salām konstatēta jauna, Latvijā ļoti retas grīšļu sugas - matainā grīšļa - atradne.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav