LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Aklais purvs
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0519000
Administratīvais iedalījums: Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasts.
Platība: 2003 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: priekšlikumi teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumiem dabas aizsardzības plāna punktā 4.3. 
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība  Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija ietver austrumu tipa augsto purvu ar parasto kasandru un distrofus ezerus. Teritorija nozīmīga purvainu mežu un distrofu ezeru aizsardzībai. Sastopamas daudzas ES Putnu direktīvas sugas, piemēram, melnkakla gārgale, sējas zoss, zivju ērglis, jūras ērglis, mednis, mežirbe. No aizsargājamo augu sugām sastopama - fuksa dzegužpirkstīte un spilvainais ancītis. Purvainajos mežos izdalīti vairāki dabiskie meža biotopi.
Vairāk dabas aizsardzības plānā.
 
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2011. - 2021.): lejupielādēt (PDF 3.8 MB)
Pielikumi - kartes:
1. Zemes lietojuma veidi
2.
Zemes īpašumu formas
3.
Mežaudžu plāns
4.
Latvijas un Eiropas īpaši aizsargājamie biotopi, dabiskie un potenciāli dabiskie meža biotopi
5.
Īpaši aizsargājamās sūnu, vaskulāro augu un bezmugurkaulnieku sugas
6.
Īpaši aizsargājamās putnu sugas
7.
Plānotā apsaimniekošana
8.
Plānotā infrastruktūra
9.
Potenciālais funkcionālais zonējums
10.
Ūdens plūsmas virzieni (pēc reljefa augstuma atzīmēm)
11.
Reljefs un plānotās purva hidroloģiskā režīma atjaunošanas vietas
Pielikumi - tabulas:
12.1. Dabiskie un potenciāli dabiskie meža biotopi
12.2.
Latvijas un Eiropas aizsargājamie meža biotopi
12.3.
Latvijas un Eiropas aizsargājamie purva biotopi
12.4.
Zīdītāju fauna
12.5.
Epigeisko bezmugurkaulnieku fauna
12.6.
Lakstaugu-sīkkrūmu stāva bezmugurkaulnieku lielie taksoni, sugu un īpatņu skaits piecos Aklā purva biotopos
12.7.
Ezeru morfometriskais un limnoloģiskais raksturojums
12.8.
Ezeru un to nokrastes slīkšņu biotopi un to sastopamības biežums
12.9.
Ezeru nokrastu slīkšņās sastopamās sūnaugu un vaskulāro augu sugas
12.10.
Ezeru litorālē sastopamās sūnaugu un vaskulāro augu sugas
12.11.
Dabas lieguma funkcionālās zonas robežpunktu koordinātas
Pielikumi - izstrādes dokumenti:
lejupielādēt