LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Baltezera purvs
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0531100
Administatīvais iedalījums: Brocēnu novada Brocēnu lauku teritorija.
Platība: 228 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri nacionālā parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Kurzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorijai lielākā nozīme sugām bagāta un savdabīga biotopa - pārejas purva un slīkšņu saglabāšanā. Viena no Kurzemē nedaudzajām gludsporu ezerenes atradnēm un reta biotopa - oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrību minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās vieta. Viena no 3 mušu ofrīdas atradnēm Latvijā un vienīgā trejziedu madaras atradne Kurzemē.
Vairāk dabas aizsardzības plānā.
 
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2005.-2015.): lejupielādēt (PDF  0.42 MB)
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Baltezera purvs" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.
Pielikumi: lejupielādēt (RAR  1.94 MB)