LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Durbes ezera pļavas
Dabas liegums DURBES EZERA PĻAVAS. Foto: Andris Maisiņš
 
Dabas lieguma DURBES EZERA PĻAVAS atrašanās vieta latvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0533200
Administratīvais iedalījums: Durbes novada Durbes pilsēta ar lauku teritoriju, Dunalkas un Vecpils pagasts.
Platība: 596 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Lieguma teritorijadaļēji pārklājas ar putniem nozīmīgo vietu "Durbes ezers". Teritorijā barojas liels daudzums caurceļojošo zosu, konstatēta vairākas aizsargājamo putnu sugu, kā grieze, lielais dumpis, gugatnis u.c. ligzdošana. Sastopami arī Eiropas Savienības aizsargājamie  biotopi: 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas un 6510 Mēreni mitras pļavas. Ezera ziemeļaustrumos atrodas botāniski vērtīgas pļavas, kur konstatēti sekojoši pļavu biotopi: smaržzāles-parastā vizuļa pļavas, lapsastes pļavas, pļavas un ganības auglīgās augsnēs un augsto grīšļu pļavas.
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2020.>>2032.): lejupielādēt >>>  (DOCX 5,05 MB)
Pielikumi:
  1. Detalizēta apsaimniekošanas pasākumu karte  (PDF 0,93 MB)
  2. Detalizēta infrastruktūras karte  (PDF 0,61 MB)
  3. Priekšlikumi dabas lieguma teritorijas paplašināšanai  (PDF 0,86 MB)
  4. Pārskats par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu  (PDF 1,48 MB)
  5. Pārskats par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanas laikā saņemtajiem jautājumiem un komentāriem  (PDF 0,16 MB)
  6. Durbes novada pašvaldības atzinums  (PDF 0,1 MB)
  7. Pārskats par Durbes novada pašvaldības sniegtajiem komentāriem  (PDF 0,17 MB)
  8. Vienošanās ar Durbes novada pašvaldību par infrastruktūras izvietošanu  (PDF 0,69 MB)
  9. Plāna izstrādē iesaistīto ekspertu atzinumi:
  10. Dabas aizsardzības plāna izstrādes dokumentācija  (PDF 3,67 MB)