LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Klaucānu un Priekulānu ezeri
Dabas liegums Klaucānu un Priekulānu ezeri. Foto: Vija Kreile
Foto: Vija Kreile
 
Dabas lieguma Klaucānu un Priekulānu ezeri atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0505700
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Kalna pagasts
Platība: 202 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
Dabas vērtības:
Teritorija veidota peldošā ezerrieksta aizsardzībai, kurš Latvijā sastopams tikai 3 ezeros un ir uz izplatības areāla ziemeļu robežas. Ezera krastos konstatēti pārmitri platlapju (baltalkšņu) meži. Bagātīgas ES Biotopu direktīvas sugas - spilvainā ancīša audzes.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2006.-2013.):lejupielādēt  (PDF 19.78 MB)
Pielikumi: lejupielādēt  (ZIP 25.3 MB)