LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Kreiču purvs
Foto: DAP arhīvs
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0519100
Administratīvais iedalījums: Kārsavas novada Goliševas pagasts; Ciblas novada Blontu pagasts
Platība: 2273 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
 
Dabas vērtības:
Plašs austrumu tipa augstais purvs ar ciņu - lāmu kompleksiem, distrofu ezeru un minerālsalām. Nozīmīga augstā purva, pārejas purva, distrofa ezera un purvainu mežu aizsardzības teritorija. Teritorijas rietumu daļa piemērota dzeņiem.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav