LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Nīcas īvju audze
 
Foto: DAP arhīvs
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0507700
Administratīvais iedalījums: Rucavas novada Dunikas pagasts
Platība: 108 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija dibināšanas mērķis sākotnēji bija Latvijā reta skujkoka parastās īves aizsardzība. Pēc dziļākas teritorijas izpētes konstatēti vairāki Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi: 9080* Staignāju meži, 9020* Veci jaukti platlapju meži un 91E0* Aluviāli meži, kā arī liela dabisku meža biotopu koncentrācija, kuros sastopama virkne retu augu un bezmugurkaulnieku.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns:  lejupielādēt
Pielikumi:  lejupielādēt