LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pašulienes mežs
Dabas liegums Pašulienea mežs. Foto: Irēna Skrinda
Foto: Irēna Skrinda
 
Dabas lieguma Pašulienea mežs atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0535000
Administratīvais iedalījums: Ilūkstes novada Šēderes pagasts
Platība: 106 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
Dabas vērtības:
Teritorijā ir izcili boreālie meži, kuros dominē apse, egle un osis. Lielākā daļa mežu atbilst dabisko meža biotopu kritērijiem. Teritoriju aizņem veci boreāli apšu – egļu – ošu meži, 60 % - dabiskie meža biotopi. Slapjās gāršas zemsedzē dominē meža grīslis, kašūbijas gundega, miešķis u.c. tipiski gāršu augi.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2005.>>>2020.)lejupielādēt  (PDF 3,35 MB)
Pielikumi: lejupielādēt  (ZIP 9,05 MB)