LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Rušonu ezera salas
Foto: R.Indriķe
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0512100
Administratīvais iedalījums: Riebiņu novada Rušonas pagasts
Platība: 48 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Aizsargājamas 10 Rušonu ezera salas. To lielākā vērtība - platlapju meži, kas klāj daļu no salu platības. No Latvijā un Eiropā aizsargājamām augu sugām sastopamas - lielziedu uzpirkstīte, mieturu hidrilla, gada staipeknis, vālīšu staipeknis, ūdeņu ēkšķuzāle.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2017.>>>2027.): lejupielādēt (PDF 3,07 MB)
Pielikumi:
 1. Robežpunkti (DOCX 0,03 MB); precizētie robežpunkti (DOCX 0,04 MB)
 2. Robežshēma  (JPEG 2,2 MB); precizētā robežshēma  (JPEG 2,1 MB).
 3. Topogrāfiskā karte  (JPEG 0,08 MB).
 4. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Riebiņu novada teritorijas plānojumā 2012.-2024. gadam  (JPEG 0,9 MB).
 5. Kultūrvēsturiskie pieminekļi  (JPEG 1,03 MB).
 6. Sastopamo ES nozīmes aizsargājamo biotopu karte  (JPEG 1,03 MB).
 7. Mežaudžu kartogrāfiskais attēlojums pēc meža augšanas apstākļu tipiem  (JPEG 1,05 MB).
 8. Mežaudžu kartogrāfiskais attēlojums pēc valdošās koku sugas  (JPEG 1,04 MB).
 9. Mežaudžu kartogrāfiskais attēlojums pēc vecuma grupām  (JPEG 1,05 MB).
 10. Sastopamo aizsargājamo un reto vaskulāro augu sugu atradņu karte  (JPEG 0,9 MB).
 11. Sastopamo aizsargājamo un reto ķērpju sugu atradņu karte  (JPEG 1,03 MB).
 12. Sastopamo aizsargājamo un reto zīdītāju sugu atradņu karte  (JPEG 1,05 MB).
 13. Sastopamo aizsargājamo un reto bezmugurkaulnieku sugu atradņu karte  (JPEG 1,04 MB).
 14. Sastopamo aizsargājamo un reto putnu sugu atradņu karte  (JPEG 1,04 MB).
 15. Apsaimniekošanas pasākumu karte  (JPEG 1,9 MB).
 16. Dabas aizsardzības plāna izstrādes dokumenti  (ZIP 2,08 MB).
 17. Sastopamo ES nozīmes aizsargājamo biotopu attēli  (DOCX 1,07 MB).
 18. Sastopamo reto un īpaši aizsargājamo sugu attēli  (DOCX 2,47 MB).