LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Vecdaugava
Dabas lieguma VECDAUGAVA fotokolāža
Dabas lieguma VECDAUGAVA atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0518300
Administratīvais iedalījums: Rīgas pilsēta
Platība: 233 ha
Dibināšanas gads: 1987
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt >>>
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Nozīmīga klaju iekšzemes kāpu pļavu ar kāpsmildzeni un jūrmalas pļavu aizsardzības teritorija. Lielākā jūrmalas armērijas atradne Latvijā. Nozīmīga putnu ligzdošanas vieta. Teritorijā konstatētas 10 Latvijā un Eiropā aizsargājamas putnu sugas.
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns (2016.>>2026.): lejupielādēt  (PDF 3,14 MB)
Pielikumi:
Teksta pielikumi
1. Normatīvo aktu normas, kas tieši attiecas uz dabas lieguma “Vecdaugava” apsaimniekošanu
2. Augu sugu uzskaitījums
3. Esošās īpaši aizsargājamās augu sugas, kas minētas EK Direktīvās, ar tām saistītais teritorijas novērtējums
4. Ligzdojošās īpaši aizsargājamās putnu sugas
5. Konstatētās putnu sugas
6. Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi, platības un novietojums
7. Apsaimniekošanas pasākumi periodam 2016.-2026. gads
8. Iespējas zemes īpašniekiem saņemt atbalstu dabas lieguma teritoriju apsaimniekošanai

Grafiskie pielikumi
1. Krasta posmi
2. Krastu apbūves piemēri
3. Degradētā teritorija Vecdaugavas ielas galā
4. Ligzdojošo putnu izplatība Latvijā 2000.- 2004. gadā
5. Savietoto robežu shēma
6. Robežas

Kartogrāfiskie pielikumi
1. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
2. Īpašumtiesību struktūra
3. Dabas vērtības
4. Apsaimniekošanas pasākumi
5. Rekreācijas infrastruktūra
6. Funkcionālais zonējums
7. Zemes lietošanas veidi

Sabiedriskās apspriešanas materiāli
1. Dabas aizsardzības plāna izstrādes dokumenti
2. Atzinums par saldūdens biotopiem un tajos sastopamajiem retajiem un aizsargājamiem augiem
3. Putnu populāciju inventarizācija
4. Atzinums par sugām un biotopiem