LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Cirīša ezers
Dabas parks Cirīša ezers. Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs 
Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs
 
Dabas parka Cirīša ezers atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0301500
Administratīvais iedalījums: Aglonas novada Aglonas pagasts.
Platība: 1274 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Latgales reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija dibināta, lai aizsargātu Latgales augstienei raksturīgo ainavu ar tās dabas vērtībām. Bez Ciriša ezera ietilpst arī Ruskuļu ezers ar aizaugošo, seklo, pārpurvoto apkārtni, kurā konstatētas retas augu sugas. Nozīmīga Eiropas direktīvas biotopa - veci platlapju meži - aizsardzības vieta. Visās salās kopumā konstatētas 349 vaskulāro augu sugas, no kurām 4 ir īpaši aizsargājamas sugas. Upursalā konstatēta arī ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma augu sugas - spilvainais ancītis un zaļā divzobe.
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt (PDF 1,76 MB)
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra R.Vējoņa 2011.gada 25.februāra rīkojumu Nr.125 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka „Cirīša ezers" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim.
Pielikumi:  lejupielādēt  (ZIP 0,67 MB)