LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Embūte
Dabas parks Embūte. Embūtes gravas. Foto: Mārīte Ramša
Embūtes gravas. Foto: Mārīte Ramša
 
Dabas parka Embūte atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0301200
Administratīvais iedalījums: Vaiņodes novada Embūtes pagasts
Platība: 458 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija veidota izcilu gravu un nogāžu mežu aizsardzībai, kas ir arī ES Biotopu direktīvas aizsargājams biotops. Embūtes gravām ir arī ģeomorfoloģiska nozīme.
Robežu shēmalejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt  (PDF 2,92 MB)
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2018. gada 30. janvāra rīkojumu Nr.1-2/18 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka „Embūte" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.
Pielikumi: