LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Sauka
 Dabas parks Sauka. Foto: Andris Soms
Dabas parka Sauka atrašanās vieta Latvijā Dabas parks Sauka. Foto: Andris Soms

Dabas parka Sauka atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0300800
Administratīvais iedalījums: Viesītes novada Elkšņu pagasts Rites pagasts Saukas pagasts.
Platība: 5603 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem" Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Dabas parks dibināts, lai saglabātu Augšzemes augstienes Sēlijas paugurvaļņa (ar Ormaņu kalnu kā augstāko virsotni) un Saukas ezera apkārtējo ainavu. No aizsargājamiem biotopiem sastopami - upju straujteces, minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, nogāžu un gravu meži, dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, sugām bagātas atmatu pļavas, pārmitri platlapju meži.

Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2011.-2021.): lejupielādēt (PDF 5.19 MB)
Pielikumi: