LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Vecumu meži
Dabas parks VECUMU MEŽI. Foto: Elīna Tripāne
Dabas parks VECUMU MEŽI. Foto: Elīna Tripāne
Dabas parka Vecumu meži atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums:Viļakas novada Vecumu pagasts Žīguru pagasts.
Platība: 7842 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Viena no nozīmīgākajām mazā ērgļa ligzdošanas vietām Latvijā. Teritorija ir iekļauta putniem nozīmīgo vietu sarakstā. Dabas parkā sastopamas gandrīz visas Latvijā aizsargājamās dzeņu sugas. Vecas zarainas apses kalpo arī par ligzdas kokiem melnajam stārķim un mazajam ērglim. Melnalkšņu meži ir ligzdošanas un barošanās biotops vairākām dzeņu sugām. Bioloģiski vērtīgākie dabas parka biotopi ir slapjie meži, it īpaši melnalkšņu staignāji, kas sastopami salīdzinoši lielos masīvos, līdz ar to tiem ir īpaša nozīme ar tiem saistīto sugu populāciju stabilai pastāvēšanai. Teritorijā ir ļoti vērtīgas audzes, kurās sastopamas vecas apses. Apšu klātbūtne ievērojami palielina sūnu, ķērpju, sēņu un kukaiņu sugu skaitu.
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2020. >> 2032.): lejupielādēt (DOCX 16,92 MB)

Pielikumi:  lejupielādēt
1. Pamatkarte ar zemes lietošanas veidiem (PDF 3,45 MB)
2. Esošā funkcionālā zonējuma karte (PDF 3,9 MB)
3. Zemes īpašumtiesību sadalījuma karte (PDF 2,74 MB)
4. Meža augšanas apstākļu tipu karte (PDF 2,75 MB)
5. Mežaudžu karte (PDF 3,03 MB)
7. Aizsargājamo un reto putnu sugu atradņu karte (PDF 7,87 MB)
8. Plānotā funkcionālā zonējuma karte (PDF 1,37 MB)
9. Apsaimniekošanas pasākumu un infrastruktūras karte (PDF 7,00 MB)
10. Mazā ērgļa dzīvotņu un barošanās biotopu karte (PDF 4,07 MB)
11. Pārskats par DA plāna izstrādi (PDF 4,69 MB)