LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Bilskas aleja

Foto: K.Vilks

 
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490430
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Bilskas pagasts
Stādīšanas gads:
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā aug galvenokārt bioloģiski veci un lielas dimensijas sasnieguši platlapju koki – liepas, oši un kļavas. Alejā atrodama liela dobumaino koku daudzveidība, sastopami arī lieli dobumi. Atzīmēti arī bezmugurkaulnieku sugām nozīmīgi mikrobiotopi – lielu dimensiju nokaltuši zari, uz stumbriem sastopama atsegta atmirusī koksne ar saproksilo vaboļu izskrejām, atsevišķi koki ir nokaltuši, alejā ir pieejami sēņu augļķermeņi. Alejā konstatēta dabisko meža biotopu indikatorsuga – melnā praulvabole (Prionychus ater).
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: