LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Trapenes aleja

Foto: D.Ozols

     
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490020
Administratīvais iedalījums: Apes novada Trapenes pagasts
Stādīšanas gads: 20.gs sākumā
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā satopamas gan bioloģiski vecas lapegles, gan platlapji, galvenokārt liepas. Inventarizācijas laikā alejā uzkartēti 156 dobumaini koki. Papildus dobumainiem kokiem ir konstatēti arī citi bezmugurkaulnieku sugām nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne, sulojoši koki, koki ar piepju augļķermeņiem, koki ar sabiedrisko plēvspārņu ligzdām un atsegta koksne uz dzīviem kokiem, ar saproksilo kukaiņu izskrējām.
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
 
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: