LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Krustkalnu dabas rezervāts
Krustkalnu dabas rezervāts. Foto: Andris Soms
 
Krustkalnu dabas rezervāta atrašanās vieta Latvijā.Aizsardzības kategorija: dabas rezervāts kopš 1977. gada, Natura 2000 teritorija kopš 2004. gada.
Kods: LV0100400
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Ļaudonas un Mārcienas pagasts
Platība: 2978 ha
Dibināšanas gads: 1977
Logo: lejupielādei >>>
Likums: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas rezervāta pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Krustkalnu rezervāts ir viens no 4 dabas rezervātiem Latvijā. Biotopu kompleksu veido skujkoku meži un pļavas Madonas – Trepes vaļņa un Praulienas pauguraines nogāzēs, kā arī vaļņa pakājē izplūstoši ar kaļķi bagāti avoti, kas veido mazus purviņus vai ezeriņus. Īpaša vērtība ir kalcifīlajiem biotopiem un ar tiem saistītajām augu sugām, kas citur Latvijā sastopamas tikai Piejūras zemienē.
 
Robežu shēmalejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2006.-2010. >>> 2015.): lejupielādēt
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” Krustkalnu dabas rezervāta dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.
Precizētā tūrisma infrastruktūra (VARAM 2012.gada 2.marta rīkojums Nr. 77): lejupielādēt (DOC  210 KB)
Pielikumi:

Pētījumi: