LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Slīteres nacionālais parks
Virsrakstpoga Dabas aizsardzība  Poga Tūristiem  Poga Ko darīt?  Poga Interaktīvā karte
 
Slīteres Nacionalā parka atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: nacionālais parks, NATURA 2000 teritorija, putniem starptautiski nozīmīga vieta (PNV)
Kods: LV0200300
Natura 2000teritorija: standarta datu forma
Administratīvais iedalījums: Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagasti
Platība:  16 365 ha
Dibināšanas gads: 2000 (no 1923.>>2000.gadam Slīteres dabas rezervāts) 
Logo: lejupielādei
Likums: lejupielādēt
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri Slīteres Nacionālā parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Izcila teritorija bioloģiskās daudzveidības ziņā. Nacionālais parks ietver 30-50 m augstu Baltijas ledus ezera senkrasta krauju, kas noaugusi ar sugām izcili bagātu dabisku platlapju mežu; kā arī kangaru un vigu kompleksu - vairākus km garas kāpu grēdas (kangari), kas mijas ar šaurām, pārpurvotām ieplakām (vigām), galvenokārt zemajiem purviem. Zilo kalnu pakājē plešas abrāzijas līdzenums ar dabiskiem pārmitriem mežiem un Bažu purvs - piejūras tipa augstais purvs, kas saplūst ar kangaru un vigu kompleksu. Nacionālā parka neatņemama sastāvdaļa ir jūras piekraste ar smilšainu liedagu un kāpām, sausieņu pļavām, sausiem kāpu priežu mežiem, kā arī piekrastes akvatoriju. Nacionālais parks atrodas uz putnu migrācijas ceļa. Pavasarī te novērojama grandioza migrējošo putnu koncentrēšanās. Viena no ES Biotopu direktīvas 1. pielikuma biotopiem bagātākā teritorija Latvijā.
 
Robežu shēma: lejupielādēt

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2010.>>2020.):  lejupielādēt
Ar VARAM 09.12.2020. rīkojumu Nr 1-2/153 dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2025. gada 31. decembrim.
 
Pielikumi:
Galerijas:
Ieskatam par Slīteres Nacionālo parku

Vēsture
Slīteres Nacionālais parks vēsturiski veidots kā „Slīteres dabas pieminekļis”, kas 1923. gadā kā aizsargājams dabas krāšņums tika izveidots 1100 ha lielā platībā.
Saskaņā ar Slīteres Nacionālā parka likumu (2000. gada 13. marts) parka platība šobrīd ir 16 360 ha sauszemes un 10 130 ha jūras akvatorijas.
Slīteres Nacionālā parka teritorija iekļauta putniem starptautiski nozīmīgo vietu (PNV) sarakstā un Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 2000.