LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Aizsargājamo teritoriju platība
Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā izveidotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas atbilst kādai no astoņām aizsargājamo teritoriju kategorijām - nacionālais parks, biosfēras rezervāts, dabas parks, aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegums, dabas rezervāts, dabas piemineklis, aizsargājama jūras teritorija, kas savstarpēji atšķiras ar teritorijas izveidošanas mērķiem, teritorijas platību un dažādu aizsardzības pakāpi.

Lielākām aizsargājamām dabas teritorijām var būt izveidots zonējums, kas pēc atļautajām un aizliegtajām darbībām atbilst kādai no iepriekšminētajām kategorijām.

Aizsargājamās dabas teritorijās intensīvi apsaimniekotas vietas (pilsētas, ciemus) un ceļus un to nodalījumu joslas mēdz iekļaut neitrālajā zonā - t.i., platība, kurā nepastāv saimnieciskās darbības ierobežojumi.

Vienlaikus dažādas aizsargājamas dabas teritorijas un mikroliegumi savstarpēji telpiski var pārklāties - t.i., piemēram, aizsargājamo ainavu apvidū var atrasties atsevišķi noteikts dabas liegums, kurā savukārt vēl daļā ir noteikts mikroliegums.
 
Pavisam kopā ĪADT (ieskaitot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu) aizņem 19% sauszemes teritorijas. Tomēr, ņemot vērā, ka Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts aptver plašu teritoriju (457 708 ha jeb 7% no sauszemes teritorijas), tajā pašā laikā salīdzinoši ar citu kategoriju ĪADT tajā nav noteikti būtiski ierobežojumi, tiek pieņemts, ka ĪADT (neskaitot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu) aizņem 747904 ha jeb 11,6 % no valsts sauszemes teritorijas.
2010. gadā izveidotās 7 aizsargājamās jūras teritorijas aizņem 436 406 ha Latvijas Republikai piekrītošās jūras teritorijas.
 
Lai nodrošinātu Eiropas Padomes direktīvas 92/44/EEK „Par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību” un Eiropas Padomes Direktīvas 2009/147/EK „Par savvaļas putnu aizsardzību” izpildi, uz esošo ĪADT bāzes ir izveidots Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju (Natura 2000 teritoriju) tīkls, kurā šobrīd ietvertas 333 ĪADT (4 nacionālie parki, 4 dabas rezervāti, 7 aizsargājamās jūras teritorijas, 9 aizsargājamie ainavu apvidi, 239 dabas liegumi un 37 dabas parki, kā arī 9 dabas pieminekļi un 24 mikroliegumi).


Tabulā zemāk publicēta oficiālā statistika (Oficiālajā statistikas programmā noteiktā) par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

Oficiālā statistika tiek atjaunota un publicēta reizi gadā līdz 30.martam.
.

 
Teritoriju kategorijas Platība, ha (tūkst) Procenti no Latvijas kopplatības
nacionālo parku marķieris oranāžā krāsā4 nacionālie parki 203,95

3,16

t.sk. Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija
58,43 0,90
t.sk. Nacionālā parka dabas lieguma zonas teritorija
56,72 0,88
t.sk. Nacionālā parka dabas parka zonas teritorija
54,98 0,85
t.sk. Nacionālā parka dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija
8,92 0,14
t.sk. Nacionālā parka kultūrvēsturiskās zonas teritorija
2,57 0,04
t.sk. Nacionālā parka neitrālās zonas teritorija
17,71 0,27
t.sk. Nacionālā parka regulējamā režīma zonas teritorija
4,68 0,07
biosfēras rezervāta marķieris tumši zilā krāsā1 biosfēras rezervāts 475,51 7,36
t.sk.Biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonas teritorija
207,75 3,22
t.sk. Biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija
254,23 3,94
dabas parku marķieris salātzaļā krāsā42 dabas parki 138,37 2,14
t.sk. Dabas parka ainavu aizsardzības zonas teritorija
4,49 0,07
t.sk. Dabas parka dabas lieguma zonas teritorija
20,77 0,32
t.sk. Dabas parka dabas parka zonas teritorija
52,19 0,81
t.sk. Dabas parka neitrālās zonas teritorija
3,38 0,05
t.sk. Dabas parka regulējamā režīma zonas teritorija
3,93 0,06
t.sk. Dabas parka sezonas lieguma teritorija
0,49 0,01
aizsargājamo ainavu apvidu marķieris dzeltenā krāsā9 aizsargājamo ainavu apvidi 165,36 2,56
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonas teritorija
17,20 0,27
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus dabas lieguma zonas teritorija
4,56 0,07
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus dabas parka zonas teritorija
3,85 0,06
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus neitrālās zonas teritorija
0,78 0,01
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus regulējamā režīma zonas teritorija
5,5 0,09
dabas liegumu marķieris zaļā krāsā261 dabas liegums 231,93 3,59
t.sk. Dabas lieguma ainavu aizsardzības zonas teritorija
3,61 0,06
t.sk. Dabas lieguma dabas lieguma zonas teritorija
66,31 1,03
t.sk. Dabas lieguma dabas parka zonas teritorija
20,01 0,31
t.sk. Dabas lieguma neitrālās zonas teritorija
2,5 0,04
t.sk. Dabas lieguma regulējamā režīma zonas teritorija
30,40 0,47
t.sk. Dabas lieguma sezonas lieguma teritorija
10,99 0,17
t.sk. Dabas lieguma stingrā režīma zonas teritorija
1,04 0,02
dabas rezervātu marķieris sarkanā krāsā4 dabas rezervāti 25,07 0,39
t.sk. Dabas rezervāta dabas parka zonas teritorija
0,12 0,00
t.sk. Dabas rezervāta regulējamā režīma zonas teritorija
19,62 0,30
t.sk. Dabas rezervāta stingrā režīma zonas teritorija
5,33 0,08
dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas teritorija (Teiču dabas rezervāts)
24,06 0,37
aizsargājamo jūras teritoriju marķieris zilganzaļā krāsā7 aizsargājamās jūras teritorijas. 436,41 6,76
t.sk. Aizsargājamās jūras teritorijas dabas lieguma zonas teritorija
39,49 0,42
t.sk. Aizsargājamās jūras teritorijas neitrālā zonas teritorija
94,43 1,02
dabas pieminekļu marķieris brūnā krāsā330 dabas pieminekļi, 6,27 0,01
t.sk. alejas
0,17 0,00
t.sk. dendroloģiskie stādījumi
1,57 0,02
t.sk. ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi
4,53 0,07
mikroliegumu marķieris tumši violetā krāsāMikroliegumi, kas iekļauti Natura2000 tīklā 1,15 0,02
mikroliegumu marķieris tumši violetā krāsāMikroliegumi  46,09 0,71
mikroliegumu marķieris tumši violetā krāsāMikroliegumu buferzonas 55,71 0,86
333 Natura 2000 teritorijas * 1182,88 12,79
t.sk. Natura2000 sauszemes teritorijas **
746,48 11,56
t.sk. Natura2000 jūras teritorijas ***
436,41 15,66
ĪADT pamatteritoriju kopējā platība *
1685,56 18,23
ĪADT pamatteritoriju kopējā platība (bez pārklājuma) *
1619,72 17,52
ĪADT sauszemes pamatteritorijas**
1228,24 19,02
ĪADT sauszemes pamatteritoriju kopējā platība (bez pārklājuma)**
1171,93 18,15
ĪADT jūras pamatteritorijas***
455,42 16,37
ĪADT jūras pamatteritorijas (bez pārklāšanās)***
446,82 16,04
* Latvijas teritorijas platība ieskaitot jūras akvatoriju, ha (tūkst)
9244,13
** Latvijas teritorijas sauszemes platība, ha (tūkst)
6458,08
*** Latvijas jūras akvatorijas platība, ha (tūkst)
2786,00