LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
LIFE CoHaBit
.Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts

 
                      
 
  
Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”
Coastal Habitat Conservationin Nature Park "'Piejura"
LIFE15 NAT/LV/000900 - "CoHaBit"
 
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   AKTUALITĀTES
 

KONTAKTINFORMĀCIJA


Projekta vadītāja: Gundega Ulme
Carnikavas novada dome
E-pasts: gundega.ulme(at)carnikava.lv
Mob. tālr. +371 29186460

Projekta koordinatore no Dabas aizsardzības pārvaldes puses:
Inga Hoņavko
E-pasts: inga.honavko(at)daba.gov.lv
Mob. tālr.: +371 28607129

Monitoringa koordinatore, eksperte Daina Bojāre
E-pasts: daina.bojare(at)daba.gov.lv

Vides eksperte, Everita Zaķe-Kļaviņa
E-pasts: everita.zake-klavina(at)daba.gov.lv
M.tālrunis 29247028 

PROJEKTA APRAKSTS

 
JOMA
Piekrastes biotopu un sugu aizsardzība un apsaimniekošana, dabas aizsardzības plāna izstrāde, biotopu inventarizācija, invazīvo sugu ierobežošana, sabiedrības informēšana.
 
ĪSS APRAKSTS
Projekta rezultātā būs atjaunināts un apstiprināts Dabas parka (DP) "Piejūra" dabas aizsardzības plāns, kas iekļaus
1. jaunus biotopu un sugu inventarizācijas datus,
2. aktuālo un attiecināmo informāciju par normatīvo regulējumu,
3. apmeklētāju plūsmas pārvaldības plānu visai parka teritorijai.
Tāpat Projekta laikā vairākās demonstrācijas vietās dabas parkā “Piejūra” tiks veikti praktiski piekrastes biotopu un sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi. To vidū - ierobežota invazīvo svešzemju sugu izplatība, atjaunoti kāpu biotopi un meklēti risinājumi apmeklētāju plūsmas virzīšanai caur aizsargājamo biotopu platībām. Projektā liela uzmanība tiks pievērsta arī sabiedrības informēšanai un iesaistīšanai DP “Piejūra” dabas vērtību atpazīšanā un popularizēšanā.
 
PROJEKTA MĒRĶI
Projekta LIFE CoHaBit Nr. LIFE15 NAT/LV/000900 galvenais mērķis ir antropogēnās slodzes mazināšana un ES nozīmes aizsargājamo piekrastes biotopu un sugu atjaunošana DP "Piejūra" (Latvija), Natura 2000 teritorijā. Tiks veicināta 13 piekrastes biotopu veidu (no tiem septiņi ES prioritāri aizsargājamie) un vismaz divu augu sugu – Purva zirdzenes Angelica palustris, Smiltāja neļķes Dianthus arenarius, kas iekļautas ES Biotopu direktīvas 2.pielikumā, ilgtspējīga apsaimniekošana. Projekta laikā realizējamie biotopu apsaimniekošanas pasākumi vienlaikus uzlabos arī vairāku Putnu direktīvā iekļautu putnu sugu dzīvotnes.
 
PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS
 • ES nozīmes aizsargājamo piekrastes biotopu un sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu veikšana DP „Piejūra” teritorijā izvēlētās demonstrācijas vietās, izmantojot videi draudzīgu un Latvijas kontekstā inovatīvu metožu kopumu;
 • DP „Piejūra” dabas aizsardzības plāna atjaunošana;
 • Ierobežot invazīvo un svešzemju sugu izplatību DP „Piejūra” piekrastes teritorijās, kā arī to ietekmi uz piekrastes biotopiem;
 • Sabiedrības informēšanas un iesaistīšana biotopu aizsardzībā, saglabāšanā, atjaunošanā un ilgtspējīgā apsaimniekošanā, iesaistot gan vietējos iedzīvotājus un zemju īpašniekus, gan DP „Piejūra” apmeklētājus, un DP teritorijā esošo pašvaldību lēmumu pieņēmējus un uzņēmējus.
 • Veicamie pasākumi:
 1. Atbilstoši LR likumdošanas prasībām un ievērojot labāko praksi (ņemot vērā vēsturiskos datus, jaunākās inventarizācijas datus, un jaunākās pieejamās zināšanas un pieredzi par biotopu atjaunošanu un piekrastes biotopu apsaimniekošanu) tiks aktualizēts dabas aizsardzības plāns DP “Piejūra”.
 2. Tiks izmantotas dažādas (atbilstošas) metodes, tostarp plānojot un īstenojot maza mēroga apmeklētāju infrastruktūru, lai samazinātu antropogēno slodzi uz veģetāciju un pasargātu aizsargājamos piekrastes biotopus no kvalitātes pasliktināšanās un fragmentācijas.
 3. Piemērojot tikai videi draudzīgus risinājumus, tiks mazināta krasta erozija piekrastes zonās - Mangaļos un Garciemā.
 4. Veikti apsaimniekošanas pasākumi ES nozīmes prioritāri aizsargājamos biotopos 1150 * Lagūnas un 1630 * Piejūras zālāji, augu sugu Angelica palustris, Dianthus arenarius un putnu sugu Philomachus pugnax, Calidris alpina schinzii, Crex crex dzīvotnēs Mangaļu un Vakarbuļļu teritorijās.
 5. Projekta īstenošanā tiks iesaistīti dabas aizsardzības speciālisti no dažādām institūcijām, lai nodrošinātu vispiemērotāko metožu piemērošanu demonstrācijas vietās.
 6. Organizēti semināri un sanāksmes, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni. Plaši tiks izmantota informācijas izplatīšana ,izmantojot interaktīvus rīkus globālā tīmekļa vietnēs un citus vizuālos materiālus.


PLĀNOTIE REZULTĀTI

 

PROJEKTA DOKUMENTI

 

ĪSTENOTĀJI
 

VADOŠAIS PARTNERIS
Carnikavas novada dome
Projekta vadītājā: Gundega Ulme
E-pasts: gundega.ulme(at)carnikava.lv
Mājas lapa: http://www.carnikava.lv/
Tālr.: +371 29186460
SADARBĪBAS PARTNERI
Dabas aizsardzības pārvalde
Projekta vadītājā: Inga Hoņavko
E-pasts: inga.honavko(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 28607129
Rīgas domes pilsētas un attīstības departaments
Projekta vadītājs: Gaidis Balodis
E-pasts: gaidis.balodis(at)riga.lv
Tālr.: +371 26709432
Biedrība "Baltijas krasti"
Projekta vadītājā: Agnese Jeņina
E-pasts: agnese.jenina(at)baltijaskrasti.lv
Tālr.: +371 67212148 

PAMATDATI
 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
LIFE15 NAT/LV/000900
ĪSTENOŠANAS LAIKS
2016. gada 1.septembris - 2020. gada 31.augusts
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
970 067,00 EUR
LATVIJAS IEGULDĪJUMS
388 026,00 EUR (nodrošina Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija un projekta partneri)
DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDES IEGULDĪJUMS
201 549,00 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA
Dabas parks „Piejūra”
ABREVIATŪRA
LIFE CoHaBit
PROJEKTA MĀJAS LAPA
 
uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif