LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Zemes uzmērīšana
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

Budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti”
1-08/16/2020
Sagatavošanās pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Dzintars Ozols
E-pasts: dzintars.ozols(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 29 189 865


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana kā sagatavošanās pasākums biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības, dzīvās dabas līdzsvarotas un ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai, kā arī kvalitatīvas uzraudzības nodrošināšanai, atbilstoši Meža likuma (Likums) 29.pantam meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošina pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniedz Valsts meža dienestam, kā arī vismaz reizi 20 gados veic atkārtotu meža inventarizāciju, ar tai sekošu meža apsaimniekošanas plāna izstrādi. Savukārt atbilstoši 2016.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” 2.pantam, lai uzsāktu meža inventarizāciju, meža inventarizācijas veicējs no īpašnieka vai tiesiskā valdītāja saņem aktuālo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienības zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu. Izrietoši, zemes vienībām, kas nav kadastrāli uzmērītas, nav iespējams uzsākt meža inventarizāciju, ar tai sekošu meža apsaimniekošanas plāna izstrādi, kas nepieciešams, lai sekmīgi īstenotu  „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3 specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai”. Kadastrālā uzmērīšana Dundagas novada Kolkas pagastā izvēlēta kā prioritāra, jo šajā pagastā ir visvairāk kadastrāli neuzmērīto zemes vienību, kam nav veikta meža inventarizācija un nav izgatavoti meža apsaimniekošanas plāni.
 
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
Projekta ietvaros paredzēts kadastrāli uzmērīt tikai tās zemes vienības, kuru eksplikācijā ir mežs un kam nav izstrādāta aktuāla meža inventarizācija un sekojošs biotopu apsaimniekošanas plāns. Pēc zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas, ko veiks sertificētas personas, tiks izgatavots zemes robežu (zemes vienību robežu neatbilstības gadījumā, arī robežu neatbilstības novēršanas akts), situācijas un apgrūtinājumu plāns, kas tiks reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Turpmāk 2021.gadā, projekta ietvaros kadastrāli uzmērītajām zemes vienībām, tiks pasūtīta meža inventarizācija un meža apsaimniekošanas plāni.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
Līdz 2020. gada 31. decembrim veikta 33 zemes vienību 6 029,64 ha kopplatībā robežu uzmērīšana, apgrūtinājumu un situācijas plānu izstrāde, reģistrēšana Valsts zemes dienestā un iesniegšana DAP.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/16/2020
ĪSTENOŠANAS LAIKS
8  mēneši (01/05/2020-31/12/2020)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
100 000 EUR finansējums no LVAF
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvijas teritorija