LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2011-05-16
Noslēgusies aptauja par vides inspektoru darbību

Ar 2011.gada sākumu Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) Eiropas Sociālā fonda projekta „Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības daļu darbinieku profesionālās apmācības programmas izstrāde un pilnveide” ietvaros uzsāka aptauju ar mērķi noskaidrot informāciju par DAP reģionālo administrāciju vides inspektoru apmācību vajadzībām darba funkciju un uzdevumu izpildei.

Lai varētu izanalizēt katra darbinieka individuālo situāciju un sniegt konkrētus priekšlikumus DAP darbinieku darba organizācijas uzlabošanai un darbinieku apmācību programmas pilnveidošanai, tika veikta anketēšana, kuras rezultātā iegūti sekojoši dati - kopumā var izdalīt 12 prasmes, kuras darbinieki izvēlējušies kā vissvarīgākās, ko tiem būtu vēlams apgūt vai pilnveidot tuvākajā laikā.

Pēc anketu rezultātiem var secināt, ka darbiniekiem vissvarīgāk liekas apgūt vai pilnveidot prasmes, kas saistītas ar trim pamatfunkcijām:
- dabas aizsardzības normatīvo aktu ievērošanas kontroli;
- informatīvo atbalstu sniegšanu teritoriju plānojumu u.c. plānojumu izstrādē;
- pasākumu plānošanu un organizēšanu, kā arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

Vislielākais procents darbinieku katrā administrācijā tuvākajā laikā vēlas apgūt vai padziļināt sekojošos prasmes:
- tipisko, kā arī aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu un biotopu atpazīšana;
- sugu un biotopu stāvokļa novērtēšana;
- objektu (sugu) atrašanās vietas noteikšana, apvidus robežu atzīmēšana un pārbaudīšana, izmantojot GPS;
- dažādu konfliktu risināšanas metožu pielietošana, lai risinātu strīdus jautājumus, kas attiecas uz darbībām aizsargājamajā teritorijā;
- saziņa svešvalodās.

Jāpiebilst, ka visu administrāciju darbiniekiem šķiet būtiski apgūt prasmju kopumu, kas nepieciešams informatīvā atbalsta sniegšanai un inspekcijas darba veikšanai:
- digitālo karšu veidošanu un atbilstošas ĢIS programmas;
- zonējuma izstrādi atbilstoši teritorijā esošajām dabas vērtībām un to apsaimniekošanas mērķiem;
- DAP darbiniekiem pieejamo datu bāzu pielietošanu.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2011.gada septembrim. Tas sniegs ieguldījumu nākotnes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldībā, veicinot aizsargājamo dabas teritoriju darbinieku efektīvāku darbu ar vietējiem iedzīvotājiem, pašvaldībām, uzņēmējiem un citām mērķauditorijām.

85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Rita Jakovļeva
Dabas aizsardzības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: DAP arhīvs


Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: