Embūtes gravas
Embūtes gravas karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas dabas parkā "Embūte".
Kods: LV0441010
Administratīvais iedalījums: Vaiņodes novads, Embūtes pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Rietumkurzemes augstienē, Embūtes paugurainē.

Dabas pieminekli veido savdabīgās kompleksās Lankas senlejas posms ar tajā ietilpstošajām vaļņveida reljefa formām, kas pēc savas morfoloģijas atgādina osus. Attiecībā uz nosaukumu Joda dambis ir pretrunīga informācija, tomēr visticamāk, ka ar to ir apzīmētas tieši minētās vaļņveida formas.

Lankas senleja, iespējams, ir radusies kā zemledāja kušanas ūdeņu noteces gultne (subglaciālā iegultne) pēdējā Latvijas ledāja deglaciācijas posmā.
Teritorijai ainaviskumu piešķir apkārtnes artikulētais reljefs, kur nogāžu meži mijas ar atklātām lauksaimniecības zemēm, kultūrvēsturiskajiem objektiem un tradicionālajām Latvijas viensētām.

Teritorijā nav sastopami dabiski atsegumi, kas būtiski traucē uzbūves izpēti. Tāpēc būtu nepieciešams veikt ģeoloģisko izpēti, lai konkretizētu reljefa un kvartāra nogulumu veidošanās apstākļus.

Dabas piemineklis pilnībā atrodas dabas parka “Embūte” teritorijā, kas vienlaikus ir arī Natura 2000 teritorija. Ziemeļu un rietumu daļā atrodas mikroliegumi. Teritorijā sastopami Eiropas nozīmes aizsargājamie biotopi ar savdabīgu augu sabiedrību un kukaiņu faunu - nogāžu un gravu meži (9180), slapjās upju palieņu pļavas (6450), mēreni mitrās pļavas (6510), minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji (7160), 1988. gadā šajā apkārtnē reintroducētas kokuvardes.
Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Embūtes pilskalns. Teritorija ir nozīmīga kā tūrisma vieta.

Par dabas parka “Embūte” faunu un floru ir pieejama salīdzinoši daudz informācija gan ekotūrisma informācijas centrā, gan arī informācijas stendos, diemžēl tajos izpaliek jebkāda ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā informācija. Dabas pieminekļa robežzīmju nav.

Teritorijā atrodas vērtīga kultūrvēsturiska ainava, nogāžu mežu komplekss, avoti.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS