2020

Birdwatching in the Slītere National park

2017

Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā

Zemāk rodami NAT-PROGRAMME projekta ekspertu sagatavotie dokumenti - ES nozīmes biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīnijas. Vadlīniju sagatavošanā ar savu pieredzi un zināšanām dalījušies vairāk nekā 150 nozares speciālisti, dzīvotņu un sugu eksperti - meklējot atbildes uz galvenajiem darba grupās izvirzītajiem jautājumiem - kas nepieciešams īpaši aizsargājamiem biotopiem, lai nodrošinātu tiem labvēlīgas aizsardzības statusu un tajos dzīvojošo sugu ekoloģiskās prasības.

ES nozīmes biotopu aizsardzības un  apsaimniekošanas vadlīniju rokasgrāmatas izdotas  2017. gadā. 

2017

NATURA2000 TERITORIJU NACIONĀLĀ AIZSARDZĪBAS UN APSAIMNIEKOŠANAS PROGRAMMA 2018–2030

2016

2014

Document produced within the project “Promoting nature education as efficient mean of awareness raising”/”People with nature”

2014

Этот документ был разработан в рaмкaх проектa «Продвижение экологического образования как эффективного средства повышения информированности» / «Люди и природа»

2014

Document produced within the project “Promoting nature education as efficient mean of awareness raising”/”People with nature”

2013

„Eiropas Savienibas aizsargajamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgramata” 2. precizetais izdevums

2011

Viņi – daži no tiem, kas, atjaunojoties Latvijas neatkarībai, vēlreiz 20. gadsimta beigās piedzīvoja lībiešu kultūras atmiņu uzviļņojumu. Tādi viņi bija, ir un tādi paliks aizvien šajos dzīvās runas ierakstos, kas veido Nacionālās mutvārdu vēstures krājuma Lībiešu kolekciju. Saglabājot spēju tikt uzklausītiem, ievērotiem un aizvien atgriezties savā dzimtajā krastā, kad kādam tas ir vajadzīgs.

Tāpat kā šoreiz. Ja gars ir klāt, tad līvu zeme nekur nav pazudusi.

2010

Projekta "Brīvprātīgā darba organizēšana Eiropas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās" pierdzes apkopojums par brīvprātīgo darbu Eiropas aizsargājmās dabas teritorijās. Materiālas angļu valodā.

2010

Projekta "Brīvprātīgā darba organizēšana Eiropas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās" pierdzes apkopojums par brīvprātīgo darbu Eiropas aizsargājmās dabas teritorijās. Materiālas latviešu valodā.

2010

 

Neliela igauņu un latviešu teiku grāmatiņa, kas stāsta par ūdeņiem un visu, kas ar tiem saistās, arī par cilvēkiem, kas pie tiem dzīvo un strādā.

2009

 

Reference Book for Practitioners and Managers Based upon experience of the North Vidzeme Biosphere Reserve, Latvia

2009

Справочник для специалистов и руководителей составлен на основе опыта работы Северовидземского биосферного заповедника, Латвия

2007

2008

Rokasgrāmata apkopo svarīgāko informāciju par CITES ieviešanu Latvijā un Eiropas Savienībā.