Sējas zosis lidojumā

Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta kopīgā projektā šopavasar iegūti  dati, kas ļaus sagatavot zinātnisku pētījumu par zosu migrāciju un tās ietekmi uz lauksaimniecības kultūrām un radīs priekšnoteikumus zemkopības nozares konfliktu novēršanai ar caurceļojošajām zosīm.

Migrējošo zosu skaits Eiropā turpina palielināties pateicoties efektīviem aizsardzības pasākumiem, taču līdz ar to pieaug arī putnu nodarītie zaudējumi lauksaimniecībā. Saprātīgai un līdzsvarotai postījumu novēršanai ir jāzina zosu un gulbju uzturēšanās vietas pavasara migrāciju laikā Latvijā.

Latvijas Zosu populācijas pētījuma ietvaros 2021. gada pavasarī ievākti vairāk nekā 4500 datu punkti par zosu un gulbju novērojumiem un vietām, kurās iepriekšējos gados zosis novērotas, bet 2021. gadā nav sastaptas. Tajā skaitā iegūta informācija par 71 prioritāro vietu, kas pirms sezonas izvēlētas pēc kritērija – iepriekšējās sezonās novērotas vairāk nekā 1000 zosis vienlaikus.

Pētījuma laikā nolasīti 15 ārzemēs gredzenoti kakla gredzeni 13 baltpieres zosīm, vienam mazajam gulbim un vienam ziemeļu gulbim, kā arī nolasīti vairāki desmiti Latvijā gredzenotu ziemeļu gulbju kakla gredzenu. Pārbaudīta Norvēģijā izstrādāta metode zosu ganīšanās intensitātes noteikšanai, kas izrādījās Latvijas apstākļiem nepiemērota, jo zosis neuzturas vienā vietā pietiekami ilgu laiku.

Iegūtie dati tiks analizēti, lai izstrādātu metodes caurceļojošo zosu un gulbju monitoringam Latvijā, kā arī sagatavotu zinātnisku rakstu par šo pētījumu līdz gada beigām.

Zosis ir migrējošie putni, kas pulcējas lielos baros un ceļošanas laikā periodiski apstājas, lai atpūstos, paēstu un pārlaistu nelabvēlīgus laika apstākļus. Migrēšana uz un no ziemošanas vietām putniem ir ļoti “dārgs” pasākums – tas prasa ļoti lielu enerģijas patēriņu. Tāpēc šādas regulāras apstāšanās vietas ir ļoti nozīmīgas, lai putni spētu sasniegt ceļošanas galamērķi. Cilvēku izmainītā vidē – lauksaimniecības zemēs, migrējošie putni apmetas, jo tiem trūkst dabisku barošanās un atpūtas vietu, kā arī kultivētajās platībās putniem barība ir vieglāk pieejama.

 

Dati par zosu migrāciju iegūti Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projektā “Latvijas Zosu populāciju izpēte (2020-2021)” (Reģ Nr. 1-08/28/2020), ko īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu.

attels
Latvijas Universitātes logo