Invazīvās sugas LatViaNature Projekti
mazo grantu konkurss

Lai noskaidrotu Latvijā vēl maz izmēģinātas, bet, iespējams, efektīvas metodes svešzemju invazīvo sugu apkarošanā, no 18. februāra līdz 18. martam Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (Pārvalde) un Daugavpils universitāti aicina pieteikties mazo grantu projektu konkursā. Konkurss tiek īstenots projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros. Pavisam projektā iecerēti divi mazo grantu konkursi par kopējo finansējumu 50 000 EUR.

Pieteikties mazo grantu konkursā var kā fiziskas un juridiskas personas, tā sadarbības grupas un pašvaldības, kas savā vai pārvaldībā esošajā īpašumā vēlas izmēģināt invazīvo sugu ierobežošanu. Pieteicēji aicināti iesniegt idejas inovatīvām, pašu izdomātām, Latvijā neizmantotām vai maz izmantotām metodēm invazīvo sugu apkarošanā. Saņemtos pieteikumus izvērtēs konkursa komisija.

Pārdomā, kādas idejas pieteikt

“Invazīvās sugas ir ne tikai būtisks apdraudējums bioloģiskajai daudzveidībai, bet arī nodara ievērojamus ekonomiskus zaudējumus, savukārt, sugu izskaušana ir  laikietilpīgs process. Mazo grantu programmas ietvaros tās dalībniekiem būs iespēja ne tikai saņemt finansiālu atbalstu invazīvo sugu apkarošanai, bet darbu plānošanas un īstenošanas laikā arī konsultēties ar pieredzējušiem ekspertiem”, pauž Jēkabs Dzenis, Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts.

Svarīga nianse – pieteikšanās notiek divās kārtās

Edgars Dzelme, LLKC Bauskas biroja augkopības speciālists: “Aicinu tiešām pārdomāt, kādas idejas pieteikt, jo, piemēram, ar daudzām metodēm pētītā Sosonovska latvāņu apkarošana, visticamāk, atbalstu nesaņems, jo jau ir zināmas metodes, kā ar to cīnīties. Svarīga nianse – pieteikšanās notiek divās kārtās. Vispirms piesaka ideju. Ja konkursa komisija to apstiprinās, varēs pieteikt arī iecerēto projektu.”

Prioritāte konkursā būs idejām 6 invazīvo sugu apkarošanai. Taču arī citām sugām ir iespēja pretendēt un saņemt finansējumu.

Lai gan prioritāte konkursā būs idejām 6 invazīvo sugu apkarošanai – puķu sprigane (Impatiens glandulifera), vārpainā korinte (Amelanchier spicata), Kanādas zeltslotiņa (Solidago canadensis), ošlapu kļava (Acer negundo), krokainā roze (Rosa rugosa), Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris) –, arī citām sugām ir iespēja pretendēt un saņemt finansējumu.

Iepazīties ar invazīvajām svešzemju sugām Latvijā var vietnē “Invazīvo sugu pārvaldnieks”.

Pirmajā grantu konkursā pieejami 20 000 EUR, vienam projektam paredzot no 1000 līdz 5000 EUR. Atbalsta apjoms plānots līdz 100%, kas nozīmē, ka daļu izmaksu var nākties segt pašam. Projekta apstiprināšanas gadījumā tas jāievieš ne ilgāk kā divu gadu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapas u.c.dokumenti

Infografika par konkursa norisi

Idejas pieteikums iesniedzams:

Noderīgi!

 

 

 

LIFE LatViaNature logo rinda
Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.
Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.