CITES Kontrole
CITES krokodilu izbāžņi

Vasaras otrajā pusē Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti, kontrolējot tirdzniecību ar apdraudētām savvaļas sugām, konstatēja divus gadījumus, kad privātpersonas cenšas pārdot savulaik iegādātus krokodilu kārtas dzīvnieku izbāžņus bez legālu izcelsmi apliecinošiem dokumentiem.

Pārdošanai piedāvātie izbāžņi bija krokodilu Crocodylia kārtas īpatņi, kas iekļauti 1973. gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (turpmāk – CITES) II pielikumā un Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot tirdzniecību ar tām (turpmāk – Regula) B pielikumā.

Saskaņā ar šo dokumentu normām ir aizliegts tirgot tajā uzskaitīto sugu īpatņus, tāpat nedrīkst tos  pirkt, iegādāties komerciāliem nolūkiem, izstādīt publikai komerciālos nolūkos, lietot komerciāliem mērķiem un pārdošanai, uzglabāt pārdošanai, piedāvāt pārdošanai vai transportēt pārdošanai, ja nevar pierādīt, ka šie īpatņi ir iegūti un vai ievesti tajā saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par savvaļas dzīvnieku un augu saglabāšanu.

Sods par šo nosacījumu neievērošanu ir paredzēts Sugu un biotopu aizsardzības likuma 29. pantā – fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no četrpadsmit (70 euro) līdz simt četrdesmit (700 euro) naudas soda vienībām.

Tāpat papildus piemērojamajam naudas sodam pārdošanai piedāvātie izbāžņi tika izņemti un tiks lemts par to konfiskāciju.

Dabas aizsardzības pārvalde aicina atturēties no CITES dzīvnieku, tai skaitā nedzīvu dzīvnieku vai to izstrādājumu tirdzniecības gadījumos, kad nevar pierādīt šo īpatņu legālu izcelsmi.

Ja rodas šaubas par kādas sugas piederību CITES vai Regulas pielikumiem, pastāv iespēja pārbaudīt sugas statusu vietnē (angļu valodā) – vai konsultēties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas darbiniekiem.