Dendroparks

Dendroloģisko stādījumu novērtējuma saturs un rezultātu analīze, pielietojot izstrādātos vērtēšanas kritērijus, kalpos par pamatu dendroloģisko stādījumu unikalitātes un vērtīguma noteikšanai, kā arī aizsardzības statusa izvērtēšanai. Dendroloģisko stādījumu novērtējums izmantojams par pamatu stādījumu tālākās uzturēšanas un apsaimniekošanas stadijas – rekonstrukcijas projektu – izstrādei.

Pašlaik ĪADT statuss “Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi” ir piešķirts 89 objektiem. Šajā kategorijā ietilpst ļoti daudzveidīgi objekti – muižu parki, t.sk. mežaparki, privātpersonu veidoti svešzemju kokaugu stādījumi, svešzemju koku kultūras un tamlīdzīgi. Tikpat daudzveidīgas ir šajos objektos sastopamās dendroloģiskās, dabas, kulturvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī dažādi citi objektu vērtīgumu ietekmējoši pozitīvi un negatīvi faktori. Līdz šim trūka vienotu kritēriju ĪA dendroloģisko stādījumu izpētei un unikalitātes novērtēšanai, kā arī nebija pēc vienotas sistēmas uzkrātu datu plašākai un daudzpusīgākai analīzei.

“Projekta ietvaros pētnieku grupa veica stādījumu apsekošanu septiņās modeļteritorijās: Ēdoles parkā, Operas teātra mākslinieku dendroloģiskajos stādījumos Inčukalna “Līgotnēs”, Ulmales, Tārgales, Lagzdenes parkā, Hoftenbergas parkā un Naujenes svešzemju stādījumos. Sertificēti dendroloģijas, kā arī sugu un biotopu eksperti novērtēja šo teritoriju dendroloģiskās un dabas vērtības no entomoloģijas (kukaiņu), lihenoloģijas (ķērpju) un brioloģijas (sūnu) viedokļa. Dažādie objekti kalpoja kā modeļi, lai projekta laikā izstrādātu un aprobētu dendroloģisko stādījumu novērtēšanas metodiku un kritērijus. Izstrādātais novērtējuma saturs ietver ieskatu stādījumu kultūrvēsturē un iepriekšējo dendroloģisko inventarizāciju rezultātus, esošo dendroloģisko un citu dabas vērtību novērtējumu un izmaiņas stādījumu taksonomiskajā sastāvā, kā arī laikā un telpā. Novērtējums ietver arī ieteikumus stādījumu apsaimniekošanai līdz rekonstrukcijas plāna izstrādei. Modeļteritoriju stādījumu apsekošanas darba uzdevumos ietilpa lauka darbu veikšana objektos, dendroloģisko, dabas un citu vērtību izpēte, datu ieguve, ievade un uzkrāšana,” par projekta gaitu stāsta NBD Dendrofloras nodaļas vadošā speciāliste Linda Strode.

Projekta ietvaros tika piedāvāts veikt vienotu ĪA dendroloģisko stādījumu dendroloģiskā vērtīguma vērtēšanas kritēriju un rekomendāciju izstrādi, diskutējot un apspriežot tos sertificētu dendroloģijas ekspertu vidē, un veikt izpētīto modeļteritoriju datu uzkrāšanu vienotajā dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, kas ļautu objektīvāk novērtēt dendroloģisko objektu unikalitāti un spriest par atbilstību esošajam vai potenciāli piemērojamajam aizsardzības statusam.

Projektu “Rekomendāciju un kritēriju izstrāde ĪADT “Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi” dendroloģisko vērtību noteikšanai un unikalitātes novērtēšanai” realizēja NBD sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Daugavpils Universitātes Dzīvības Zinātņu un tehnoloģiju institūta biotopu un kartogrāfijas ekspertiem. Projekta finansējumu nodrošināja LVAF (Latvijas vides aizsardzības fonds).

Projekta “Rekomendāciju un kritēriju izstrāde ĪADT “Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi” dendroloģisko vērtību noteikšanai un unikalitātes novērtēšanai” (Nr.1-08/180/2020) kopējais budžets ir 48 300 EUR apmērā, ko 100 % finansē LVAF. Projekta īstenošanas laiks no 2021. līdz 2022. gadam.

Izstrādātie kritēriji un vadlīnijas pieejamas šeit.