Lekcija par alejām

12. novembrī plkst. 11.00 Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) organizē bezmaksas izziņas lekciju Auciema muižā “Aleju kultūrvēsturiskā nozīme, vērtības un to sargāšana”. Pēc lekcijas, kurā pārvaldes ģenerāldirektors, dendrologs Andrejs Svilāns un arborists-kokkopis Gvido Leiburgs stāstīs par aleju kultūrvēsturisko un bioloģisko vērtību, kā arī apsaimniekošanas metodēm un izaicinājumiem, ikvienam interesentam būs iespēja speciālistu pavadībā  izzināt aleju sakopšanas darbus, vērtējot Raiskuma alejā paveikto.  

“Raiskuma aleja kā piemērs izvēlēta, jo to var saukt arī par retumu krātuvi, kurā līdzās dižkoku statusu sasniegušiem kokiem mājo arī trīs aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra Lasius fuliginosus, marmora rožvabole Liocola marmorata un lapkoku praulgrauzis Osmoderma barnabita un trīs īpaši aizsargājamās ķērpju sugas – bālā sklerofora Sclerophora pallida, liepu parmelīna Parmelina tiliacea un brūngalvainā henotēka Chaenotheca phaeocephala. Alejas ir apstiprinājums, ka koku piemērota apsaimniekošana un to ilgdzīve sniedz sabiedrībai un dabai ne tikai vēsturisko un estētisko baudījumu, bet tam ir būtiska nozīme, vairojot arī bioloģisko daudzveidību ap mums. To ir svarīgi apzināties un īstenot,” atklāj pārvaldes īstenotā projekta “Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošana” vadītāja Inga Hoņavko.  

Pēc lektoru stāstījuma ikviens aicināts doties ar savu transportlīdzekli uz trīs kilometrus attālo Raiskuma aleju, kur pārvaldes uzdevumā nesen ir veikti alejas koku sakopšanas darbi. Dendrologs skaidros šo darbu nozīmi alejas ilgstošākai saglabāšanai nākotnē. Kopējais pasākuma ilgums – trīs stundas.  


Kopumā līdz 2023. gada beigām “Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošana” jeb Kohēzijas Fonda finansētajā projektā “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” (Nr.5.4.3.0/20/I/001) tiks sakoptas 13 īpaši aizsargājamas alejas visā Latvijā.