Dabas parks Bernāti. Stāvkrasts. Kāpa. Pludmale. Foto: Andris Soms
Dabas parks "Bernāti". Foto: Andris Soms

Lai nodrošinātu piekrastes ekosistēmu, aizsargājamo biotopu un sugu saglabāšanu, kā arī veicinātu dabai draudzīgas izglītības un atpūtas iespējas ikvienam, ir izstrādāts jauns individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts dabas parkam “Bernāti”.

Līdz šim atļautās un aizliegtās darbības dabas parkā “Bernāti” regulēja pirms 17 gadiem izdotie Ministru kabineta noteikumi, kā arī vispārējās normas par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

Dabas parks “Bernāti” atrodas Dienvidkurzemes novada Nīcas pagasta teritorijā, tā platība ir 768 hektāri. Šīs teritorijas aizsardzība aizsākās 1992. gadā, kad Bernātu mežaino piejūras kāpu aizsardzībai izveidoja vietējas nozīmes dabas liegumu, bet 2003. gadā tas kļuva par dabas parku. Dabas parks “Bernāti” ir iekļauts Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 2000.

Lielākā vērtība dabas parkā “Bernāti” ir piekrastes biotopi, ar tiem saistītās augu un dzīvnieku sugas un parka biotopu piedāvātie atpūtas pakalpojumi. Tā ir nozīmīga teritorija Latvijas piekrastes biotopu kompleksa un īpaši mežainu piejūras kāpu aizsardzībai. Nozīmīga parka vērtība ir arī pelēkās kāpas, smilšainās pludmales, dabiskiem krasta attīstības procesiem pakļautās primārās kāpas un kangaru-vigu komplekss ar parasto purvmiršu audzēm. Kopumā dabas parkā konstatēti deviņi Latvijā un Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi. Dabas parka biotopi nodrošina piemērotas dzīves vietas 23 Latvijā aizsargājamām augu, sēņu, ķērpju, bezmugurkaulnieku un putnu sugām. 14 no tām ir aizsargājamas visā Eiropas Savienībā.

Dabas parka “Bernāti” aizsardzībai un apsaimniekošanai noteikti četri ilgtermiņa mērķi, kas paredz nodrošināt labvēlīgu aizsardzības stāvokli aizsargājamiem biotopiem un retām un īpaši aizsargājamām sugām, saglabāt teritorijas ainavisko un kultūrvēsturisko mantojumu. Būtiski ir radīt priekšnoteikumus ilgtspējīgai teritorijas izmantošanai dabas izziņai, atpūtai un sportam, sabalansējot dabas aizsardzības un rekreācijas funkcijas, kā arī nodrošināt dabas parka pārvaldi, apsaimniekošanu, uzraudzību un tā aizsardzības un izmantošanas noteikumu kontroli.

Veicot izpēti, eksperti ir ieguvuši jaunus datus gan par Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājamo biotopu, gan aizsargājamo sugu izplatību dabas parkā “Bernāti”, kas ļauj pilnveidot teritorijas funkcionālo zonējumu tā, lai nodrošinātu netraucētu šo vērtību pastāvēšanu ilgtermiņā. Noteikumu projekts paredz dabas parkā noteikt trīs funkcionālās zonas: dabas lieguma zonu, dabas parka zonu un neitrālo zonu.

Dabas lieguma zonā plānots saglabāt Baltijas jūras krasta kāpas aizsargjoslā ietvertās mežaudzes, iekļaut  kangaru-vigu  kompleksu  parka  dienvidaustrumu stūrī, kurā sastopami augsta vairāku ES nozīmes biotopu koncentrācija, piemēram, staignāju meži, purvainie meži, mitru  starpkāpu  ieplaku un parasto purvmiršu audžu koncentrācija.

Savukārt dabas parka zonā plānots saglabāt krasta kāpu aizsargjoslā neietvertās mežainās piejūras kāpas kā arī saglabāt pludmales daļu. No neitrālās zonas tiek plānots izslēgt vairākas nozīmīgas aizsargājamo biotopu platības, tās iekļaujot dabas lieguma zonā.

Ikviens interesents var iepazīties ar noteikumu projektu Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapas sadaļā publiski apspriežamie dokumenti.
Dabas aizsardzības pārvalde tuvākajā laikā informēs dabas parka “Bernāti” teritorijā esošo zemju īpašniekus par jaunajām normām un zonējuma maiņu. Pēc tam noteikumi tiks virzīti apstiprināšanai Ministru kabinetā.