LIVE LAKE Projekti Dabas daudzveidība
Ezers Kurzemē

Ar Dabas aizsardzības pārvaldes (pārvalde) iesaisti projektā LIVE LAKE divu gadu laikā veicināta 10 Kurzemes ezeru, vienas ūdenstilpnes un trīs Ziemeļlietuvas ezeru dabas vērtību saglabāšana. Ļoti būtisks projekta ieguldījums ir dabas lieguma Tosmares ezers dabas aizsardzības plāna izstrāde, jo dokumentā izplānota teritorijas attīstība, izmantošana un aizsardzība turpmākajiem 10 gadiem, tādējādi gan nodrošinot teritorijas iesaisti Liepājas pilsētas tūrisma plūsmā, gan nosakot atjaunojamās pļavas un purvus. 

Tāpat projekta tika izveidota videonovērošanas sistēma Moricsalā rezervātā ietilpstošās ezera akvatorijas uzraudzībai, papildinot rezervāta uzraudzību arī ar dronu; īstenots hidroloģiskā režīma monitorings Tosmarē un Moricsalā, uzstādot gruntsūdeņu līmeņa mērītājus; Usmas ezera daļas piesārņojuma izpēte ar ūdenslīdēju palīdzību; veikti biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi dabas liegumos “Tosmare” un “Būšnieku ezera krasts”; izveidota dabas izglītības programma skolēniem par ezeru veidošanos – metodiskie materiāli, ūdensaugu un abinieku noteicēji, divas datorgrafikas animācijas īsfilmas par ezeru ekosistēmām; ceļojošā izstāde par ezeru bioloģisko daudzveidību “Dzīvība ezerā”, kuru veido 11 stendi un sešas interaktīvas spēles, laika posmā no 2022. gada septembra līdz 2023. gada maijam pabijusi 11 vietās Latvijā un divās – Lietuvā; tāpat īstenota arī izglītojoša kampaņa “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!” 2022. gada pavasarī par abinieku migrācijas ceļu apzināšanu un atbalsta pasākumi abinieku glābšanai, sagatavots metodiskais materiāls, notikušas brīvprātīgo patruļu apmācības. 

“Šādi projekti kā LIVE LAKE sniedz ieguldījumu gan sabiedrības izglītošanā, gan veicina ciešāku sadarbību ar pašvaldībām un ārvalstu kolēģiem,” min pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas vadītāja Dace Sāmīte. Un piebilst, ka “Kurzemē projekta rezultāti sniedz reālu pienesumu dabas saglabāšanai, jo Tosmares ezera krastos 20 ha platībā tika atjaunots Latvijā reti sastopams biotops – kaļķainie zāļu purvi. Tāpat teritorijā izvietotas mērierīces, kas regulāri fiksē gruntsūdens līmeņa svārstības, kas palīdzēs izprast teritorijas kopējo hidroloģisko režīmu. Savukārt, lai nodrošinātu Moricsalas dabas rezervāta kontroli, izveidota novērošanas kameru sistēma, kas ļauj kontrolēt rezervāta teritoriju un novērst pārkāpumus, kā arī dod iespēju izvērtēt iespēju ierīkot laivu ceļu, lai no ezera nokļūtu Engures upē”. 

Ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam finansiālu atbalstu līdzfinansētā projekta “LIVE LAKE” jeb “Ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (Nr. LLI-449) mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti.  

Projektā pārvalde ir viens no partneriem, kas noteiktas aktivitātes īstenoja īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Tosmares un Būšnieku ezeros, kā arī Usmas ezerā Moricsalas dabas rezervāta teritorijā. 

Projekta norises laiks bija 2021. gada 1. marts līdz 2023. gada 31. maijam. Visu aktivitāšu kopējais finansējums bija 981 754,99 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 834 491,70 EUR. 

Interreg programmas LAT-LIT logo