dabas piemineklis - aleja

Eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) uzdevumā drīzumā sāks vairāku aizsargājamo aleju stāvokļa inventarizāciju, lai varētu noteikt, kādi apsaimniekošanas pasākumi tām nepieciešami, lai veicinātu to saglabāšanu un ainaviskās vērtības palielināšanu.

Tuvāko divu mēnešu laikā koku eksperti - arboristi pētīs Bukaišu aleju, Blankenfeldes muižas aleju, Lielplatones muižas liepu aleju, Bēnes aleju, Elejas aleju, daļu Iecavas alejas Upes ielā, kā arī  Raiskuma aleju un Lubānas – Meirānu aleju. Aleju inventarizācijas laikā, visi alejas koki tiks marķēti ar numuru, fotografēti un sagatavota katra koka stāvokļa apraksts un nepieciešamiem apsaimniekošanas pasākumi.

Šīs ir vienas no pirmajām aktivitātēm, kas paredzētas Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētajā projektā “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”, kuru līdz 2023. gada beigām Pārvalde īstenos kopā ar sadarbības partneriem no  AS “Latvijas valsts meži”, VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, vairāk kā 10 pašvaldībām un privāto zemju īpašniekiem.  

Aizsargājamo aleju atbildīgai apsaimniekošanai ir veltīta būtiska sadaļa projekta aktivitātēs. Latvijā kopumā ir 62 aizsargājamas koku alejas, kurām ir gan kultūrvēsturiska, gan ekoloģiska vērtība un daudzu aleju koku vecums pārsniedz 100 gadu.  Turpmāko gadu laikā kopumā 13  alejās plānots  veidot un sakopt koku vainagus, lai tā dotu iespēju paildzināt to mūžu un saglabāt veco koku ainavisko vērtību. Aleju koku stāvokļa inventarizācija bez Zemgales un Vidzemes reģiona alejām projekta ietvaros notiks arī vairākās Kurzemes alejās – Popē, Kalētos, Jaunmokās un Vecmokās.   

Pēc aleju inventarizācijas noslēguma eksperti sagatavos ieteikumus nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem un Pārvalde izsludinās iepirkumu faktiskajiem aleju apsaimniekošanas darbiem.

Šajā projektā kopumā turpmāko gadu laikā plānots atjaunot aizsargājamos biotopus un radīt piemērotus apstākļus sugu dzīvotņu ilgtspējīgai pastāvēšanai vairāk nekā 40 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā.  Projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” ( Nr.5.4.3.0/20/I/001) kopējais budžets plānots 3,52 miljonu EUR apmērā un 85% no tā finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, īstenošanas laiks: no 2021. līdz 2023. gadam.

 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda logo