Dabas tūrisms LatViaNature Projekti
Purva laipa

Jūrmalā starptautiska konference par apmeklētāju vadību un monitoringu rekreācijas un aizsargājamās teritorijās pulcēs vairāk kā 100 dalībniekus no 27 valstīm.

Pētnieki un nozares profesionāļi tiekas globālā konferencē, kas notiks no 19. līdz 22. septembrim Jūrmalā, viesnīcā SemaraH Hotel Lielupē. Šī konference notiek reizi divos gados un ir izveidojusies par nozīmīgu globālu platformu pētnieku un profesionāļu zināšanu apmaiņai par jaunākajiem pētījumu rezultātiem savā jomā. Konferences dalībnieki ir gan pētnieki no universitātēm, institūtiem, gan speciālisti no nacionālajiem parkiem, mežu dienestiem, dabas pārvaldēm un nevalstiskā sektora organizācijām.

Konferences šā gada galvenais temats “Apmeklētāju uzvedības izmaiņas  un ainavas rekreācijas patēriņš atpūšoties brīvā dabā globālā zaļā kursa kontekstā”. Cilvēku ietekme uz dabas vidi pieaug visā pasaulē tāpat kā pieprasījums atpūtai dabā. Konferencē klātienē piedalīsies 100 dalībnieki no 27 valstīm, gan Eiropas, gan Amerikas Savienotajām valstīm, Austrālijas, Jaunzēlandes un Japānas.

IESKATS NORISĒ

Konferencē būs četras galvenās lekcijas, kuru aizsāks Austrijas profesors Andreas Muhars par cilvēku un dabas attiecībām, to svarīgumu ilgtspējas transformācijā. Pēc tam konferences dalībniekus uzrunās Ķemeru Nacionālā parka Dabas centra vadītāja Agnese Balandiņa, stāstot par Ķemeru purva takām kā liecinieku apmeklētāju uzvedības izmaiņās vairāk kā 20 gadu garumā. Hans Stūps no Zviedrijas, pārstāvot Eiropas starptautisko kalnu velosipēdistu asociāciju, ziņos  par vides izglītību mijiedarbībā ar aktīvu sportu dabā. Brits Saimons Bels sniegs ieskatu par ainavas raksturu un vietas vērtību ilgtspējīgā rekreācijas plānošanā un pārvaldībā.

Kopumā konferencē paredzētas 15 darba sesijas ar vairāk kā 60 ziņojumiem. Konferences laikā tās dalībnieki piedalīsies arī kādā no praktisko diskusiju pieredzes braucieniem: ar velosipēdiem pa Ķemeriem vai iepazīs Slīteres Nacionālo parku un Baltijas jūras piekrasti vai Gaujas Nacionālo parku. Visi trīs maršruti ietvers nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgu teritoriju pieredzi un apspriešanu par apmeklētāju plūsmas vadības praksēm.

KONFERENCI ORGANIZĒ UN ATBALSTA

Tiesības organizēt konferenci no Starptautiskās uzraudzības komitejas saņēma Vidzemes Augstskola, kas to organizē sadarbībā ar Latvijas Kongresu biroju un Dabas aizsardzības pārvaldi. Konferenci atbalsta LIFE integrētais projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” un Valsts pētīju programmas projekts “Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi”, kā arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūra.

Vairāk par konferenci tās tīmekļvietnē >>
 

 

LIFE LatViaNature logo rinda
Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.
Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.