LatViaNature Projekti Sadarbība
Aptaujas vizuālis

Lai saglabātu dabas vērtības un vairotu daudzveidību, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu un Dabas aizsardzības pārvaldi uzsāk privāto zemju īpašnieku vajadzību izpēti par nepieciešamajiem atbalsta veidiem dabas vērtību saglabāšanai privātajos mežos un zālājos. Viedokļa apzināšana notiks aptauju veidā LIFE Integrētā projekta LatViaNature ietvaros.

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns: “Latvijā ap 50% mežu pieder privātpersonām, arī lielākā daļa bioloģiski vērtīgo zālāju atrodas privātajās zemēs. Tas nozīmē, ka dabas daudzveidības saglabāšanas sekmes ir būtiski atkarīgas gan no kopējās izpratnes par šī uzdevuma nepieciešamību, gan kopējas un savstarpēji koordinētas praktiskās sadarbības bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu īstenošanā. Izprotot zemes īpašnieku objektīvās vajadzības un iespējas, varam mērķtiecīgāk plānot ilgtspējīgus dabas saglabāšanas pasākumus, pilnveidot kompensāciju mehānismus un veidot brīvprātīgus iesaistes instrumentus, lai tie būtu noderīgi un veicinātu privāto zemes īpašnieku aktīvāku iesaisti dabas vērtību saglabāšanā.”

Aptaujas rīkos LLKC, savukārt datu apstrādi un analīzi veiks Vidzemes augstskola. Iegūtā informācija tiks izmantota, lai piedāvātu risinājumus dabas vērtību saglabāšanai privātajās zemēs, pilnveidotu kompensāciju mehānismus, attīstītu ilgtspējīgu mežu un zālāju apsaimniekošanas sistēmu, kā arī  izstrādātu un praksē pārbaudītu brīvprātīgus, līgumiskās attiecībās balstītus mehānismus dabas vērtību saglabāšanai privātajās zemēs.
LLKC Meža konsultāciju pakalpojuma centra direktors Raimonds Bērmanis:

“Lemjot par rīcībām, kas ietekmēs mežu un zemju apsaimniekošanu, ir absolūti svarīgi iesaistīt šo zemju īpašniekus. Meža īpašnieku struktūra laika gaitā mainās, pārmantojot vai iegādājoties jaunas meža platības, kā arī meža apsaimniekošanu ietekmē klimata izmaiņas un sabiedrības uzskatu maiņa, un tas rada arī meža īpašniekiem jaunu skatījumu uz meža apsaimniekošanas metodēm.”

Aptaujā par mežiem aicinām piedalīties mežu īpašniekus, kuru mežs atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, un tos, kuru mežos sastopami Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopi. Aptauja ietver jautājumus par kompensācijām saistībā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, motivējošiem pasākumiem un nepieciešamo atbalstu dabas vērtību saglabāšanai mežā un par līdzšinējo meža apsaimniekošanas praksi. Jautājumu loks ietver arī attieksmi pret saimnieciskās darbības ierobežojumiem un mežā sastopamajām dabas vērtībām. Anketu privāto mežu īpašniekiem aicinās aizpildīt gan LLKC filiāles Meža konsultāciju pakalpojumu centra konsultanti, gan arī tā ir pieejama aizpildīšanai tiešsaistē: https://bit.ly/aptauja_meži

Aptaujā par zālājiem viedokli paust aicinām zālāju īpašniekus, kuriem pieder zālāji ar augstu vai potenciāli augstu dabas daudzveidību – gan ilggadīgie ekstensīvi izmantoti zālāji, gan ES nozīmes zālāju biotopi. Aptauja zālāju īpašniekiem ietver jautājumus par līdzšinējo zālāju apsaimniekošanas praksi, izmaksām, nepieciešamo atbalstu zālāju uzturēšanai, kā arī sadarbību ar citiem zemes īpašniekiem. Anketa zālāju īpašniekiem pieejama šeit: https://bit.ly/aptauja_zālāji

Zemes īpašnieku viedokļa noskaidrošana ilgs līdz 2021. gada decembra beigām. Aptauju rezultāti tiks izvērtēti un publicēti 2022.gadā projekta LatViaNature mājaslapā. Ja neviens no iepriekš norādītajiem anketas saņemšanas vai aizpildīšanas veidiem nav ērts, taču ir vēlme piedalīties aptaujā, lūdzam sazināties ar aptaujas koordinatori LLKC pārstāvi Madaru Černuho, e-pasts: madara.cernuho@mkpc.llkc.lv, tel. +371 26822003.

 

 

LIFE LatViaNature logo rinda