Apmežota lauksaimnieciska zeme - pļavā aug eglītes

Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) Latgales reģionālā administrācija atgādina, ka plānojot darbus, kas ietver zemes kategoriju maiņu Rāznas Nacionālā parka teritorijā, nepieciešams Pārvaldes saskaņojums.

Rāznas Nacionālā parka dabas parka zonas teritorijā bez Pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža, krūmāja vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot dabiski apmežojušās vai dabiski applūdušas zemes lietošanas kategorijas maiņu uz dabā konstatēto zemes lietošanas kategoriju. Pārvaldes Vecākā eksperte Sanita Putna stāsta, ka pēc iedzīvotāju lūguma tiek veikta dažāda veida kategorijas maiņa. “Pagājušajā gadā mēs saņēmām 16 iesniegumus – 11 ar lūgumu veikt kategorijas maiņu, lai veiktu apmežošanu, trīs lūgumus atļaut rakt dīķi, un divus iesniegumus par būvniecības veikšanu. Šos ierobežojumus nosaka Rāznas Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi,” stāsta S. Putna.

Ja ir veikti nesaskaņoti darbi un tiek konstatēts pārkāpums, Pārvalde ierosina administratīvo procesu, un nelikumīgās darbības ir jāizbeidz, pēc iespējas mazinot dabai nodarītos postījumus. Pārvaldes inspektori seko līdzi, vai netiek patvaļīgi veikta zemes kategorijas maiņa. Visbiežākie pārkāpumi nesaskaņoti apmežotas platības, izrakti dīķi vai mājas būvniecība. Pagājušajā gadā sešas personas tika sauktas pie atbildības par darbībām kategorijas maiņai, kas tika veiktas bez Pārvaldes atļaujas. Visos gadījumos par šiem pārkāpumiem tika piemērots naudas sods. Naudas sods par šādiem pārkāpumiem fiziskai personai ir no 30 EUR līdz 1000 EUR, bet juridiskām personām no 280 EUR līdz 2400 EUR.

Papildu zemes lietošanas kategorijas maiņas veikšanas un saskaņošanas nosacījumiem Rāznas Nacionālā parka teritorijā ir spēkā arī vēl citi noteikumi.

Nacionālā parka teritorijā esošo dabisko virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās aizliegts pārveidot dabisko zemes reljefu, izņemot gadījumus, ja attiecīgās darbības paredzētas pašvaldības teritorijas plānojumā. 10 metrus platā joslā ap Rāznas ezeru aizliegts izvietot un būvēt jebkādas ēkas un būves (tajā skaitā uz vecajiem pamatiem), izņemot hidrotehniskās būves, ūdens transportlīdzekļu piestātnes un uzpildes vietas, krastu nostiprināšanas būves un peldvietas, kas paredzētas teritorijas plānojumā. Aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, kuras rezultātā mainās esošā Rāznas ezera krasta līnija. Nacionālā parka teritorijā aizliegts ierīkot atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās.

Jautājumu gadījumā labāk savlaicīgi precizēt un saskaņot veicamos darbus, vēršoties Pārvaldes Latgales reģionālajā administrācijā, rakstot e-pastu: latgale@daba.gov.lv; vai konsultējoties telefoniski: +371 27 897 716.