Jeru alas

Foto: A.Soms

Jeru alas karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0441840
Administratīvais iedalījums: Rūjienas novads, Jeru pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Rūjas kreisajā krastā, upes un senlejas pamatkrastā lejpus Imantas dzirnavām, Burtnieka līdzenumā, Ziemeļvidzemes zemienē.
Dabas pieminekli veido pamatkrasta nogāzes atsegums, kurā atsedzas vidusdevona Živetas stāva Burtnieku svītas ieži un augšējā pleistocēna Latvijas svītas nogulumi - pēdējā apledojuma morēna. Atsegumā vēl šā gadsimta sākumā atradās divas nelielas alas (lielākā 7 m gara). Šobrīd tās sedz nobiras, kas radušās prāvā nobrukumā atseguma vidusdaļā. Teritorijā atrodas vairāki avoti. Lielākais no tiem ir ar ūdensdevi aptuveni 3 l/sek.
Rūjas senleja, kuras pamatkrastā atsegums atrodas, veidojusies pēdējā apledojuma noslēgumā kušanas ūdeņiem zem ledāja plūstot austrumu virzienā. Lielākais pamatiežu atsegums ir samērā jauns veidojums, kas izveidojies 20. gs noslēgumā  intensīvo pavasaru palu laikā no aizsprosta plūstošās straumes ietekmē.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – smilšakmens atsegumi (8220), kā arī nogāžu un gravu meži (9180). Klintīs ir lielāks skaits čurkstu alu, no kurām 5-10 tiek apdzīvotas.
Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgi gan no ģeoloģijas zinātņu viedokļa, gan kā izcilas ainavas galvenā sastāvdaļa, gan kā nozīmīga aizsargājamu biotopu vieta.
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem stratigrāfijas, ģeomorfoloģijas, sedimentoloģijas un hidroģeoloģijas pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu, kas ir ainaviski nozīmīgs un svarīgs dzīvās dabas vērtību saglabāšanai.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS