Purvs
Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0533700
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Ainažu un Staiceles pagasts
Platība: 352,8 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota ES Biotopu direktīvas biotopa - augstā purvu un vairāku mežu biotopu aizsardzībai. Teritorijā ietilpst medņu riesta mikroliegums. Tas ir augstais purvs ar apkārtējiem purvainiem, galvenokārt, priežu mežiem, nedaudz arī melnalkšņu staignāji un dabiskajiem meža biotopiem atbilstoši boreālie (egļu-apšu) meži.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns: nav