Karte

Teritorija izveidota ES Biotopu direktīvas biotopa - augstā purvu un vairāku mežu biotopu aizsardzībai. Teritorijā ietilpst medņu riesta mikroliegums. Tas ir augstais purvs ar apkārtējiem purvainiem, galvenokārt, priežu mežiem, nedaudz arī melnalkšņu staignāji un dabiskajiem meža biotopiem atbilstoši boreālie (egļu-apšu) meži.

Purvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0533700
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Ainažu un Staiceles pagasts
Platība: 352,8 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk