Purvs

Foto: A.Soms

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0509700
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Staiceles un Salacgrīvas pagasts
Platība: 1024.4 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga augsto purvu aizsardzības vieta. Konstatēta reta augu sabiedrība, kurā dominē ciņu mazmeldrs, kā arī citas retas augu un īpaši bezmugurkaulnieku sugas. Dabas liegumā konstatētās divas ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma bezmugurkaulnieku sugas - ošu pļavraibenis un resnvēdera purvuspāre. Ošu pļavaraibeņa populācija liepu gāršā ir īpatņiem visbagātākā populācija no pēdējos gados konstatētajām šīs sugas populācijām Latvijā. Teritorija ietver arī vecus apšu mežus, kuros konstatēta ES Putnu direktīvas 1.pielikuma suga vidējais dzenis.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns: nav