Karte

Nozīmīga augsto purvu aizsardzības vieta. Konstatēta reta augu sabiedrība, kurā dominē ciņu mazmeldrs, kā arī citas retas augu un īpaši bezmugurkaulnieku sugas. Dabas liegumā konstatētās divas ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma bezmugurkaulnieku sugas - ošu pļavraibenis un resnvēdera purvuspāre. Ošu pļavaraibeņa populācija liepu gāršā ir īpatņiem visbagātākā populācija no pēdējos gados konstatētajām šīs sugas populācijām Latvijā. Teritorija ietver arī vecus apšu mežus, kuros konstatēta ES Putnu direktīvas 1.pielikuma suga vidējais dzenis.

Purvs
Dabas liegums LIELPURVS. Foto: Andris Soms

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0509700
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Staiceles un Salacgrīvas pagasts
Platība: 1024.4 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk