Maizezers

Teritorija izveidota ES Biotopu direktīvas biotopu - oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrības minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās, neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšņas un purvaini meži - aizsardzībai. Reta augu sabiedrība ar dzeloņsporu ezereni, Dortmanna lobēliju un retām ežgalvīšu sugām.

Maizezers

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0510000
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Umurgas pagasts
Platība: 66,17 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk