Mērnieku dumbrāji
Mērnieku dumbrāji Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0522000
Administratīvais iedalījums: Limbažu novads Ainažu pagasts
Platība: 61 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota mazietekmētu slapjo platlapju mežu aizsardzībai. Dabas liegumā sastopamas retas augu un dzīvnieku sugas. Teritorija iekļauj izcilus vecu mežu biotopus, kas atbilst atslēgas biotopu kritērijiem, kā arī vairāku ES Putnu direktīvas 1.pielikuma sugu (t.sk. melnā stārķa un baltmugurdzeņa) ligzdvietas; potenciāls lidvāveres biotops.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav