Mērnieku dumbrāji Karte

Teritorija izveidota mazietekmētu slapjo platlapju mežu aizsardzībai. Dabas liegumā sastopamas retas augu un dzīvnieku sugas. Teritorija iekļauj izcilus vecu mežu biotopus, kas atbilst atslēgas biotopu kritērijiem, kā arī vairāku ES Putnu direktīvas 1.pielikuma sugu (t.sk. melnā stārķa un baltmugurdzeņa) ligzdvietas; potenciāls lidvāveres biotops.

Mērnieku dumbrāji

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0522000
Administratīvais iedalījums: Limbažu novads Ainažu pagasts
Platība: 61 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk