Datums 11. aprīlis, 2024
Laiks17.30–18.30
Vieta Mazsalacas pilsētas bibliotēka, Parka iela 9, Mazsalaca
Dabas parks SALACAS IELEJA. Skaņaiskalns

Biedrība “Makšķernieku klubs “SALACKRASTI”” kopā ar pārējiem projekta partneriem aicina iedzīvotājus uz tikšanos, lai informētu par gaidāmā projekta “Life IS Salaca” īstenošanu un plānotajām darbībām upmalu mežu un Salacas upes daļbaseina teritorijās turpmāko piecu gadu laikā.

Uz sapulci aicināti gan vietējie, gan arī tuvējo apkaimju iedzīvotāji, kuriem interesē projekta norise.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” kopā ar vairākām sadarbības organizācijām realizē piecu gadu ilgu projektu Salacas daļbaseina upēs ar mērķi veicināt labas ūdeņu ekoloģiskās kvalitātes un labvēlīga saldūdeņu biotopu aizsardzības stāvokļa sasniegšanu, kā to nosaka Ūdens struktūrdirektīva, Biotopu direktīva un ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija.

Projektā plānota praktisku apsaimniekošanas pasākumu īstenošana un plānošanas dokumentu izstrāde ar mērķi uzlabot Salacas daļbaseina upju kvalitāti un saglabāt dabas vērtības ilgtermiņā, kā arī zināšanu un labās prakses nodošana sabiedrībai un jomas ekspertiem.

 

Missing multivides elements.

Eiropas Komisijas LIFE programmas līdzfinansētā projekta LIFE22-ENV-LV-LIFE-IS-SALACA/101114155 īstenotāji ir LVMI “Silava”, Dabas aizsardzības pārvalde, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" un biedrība “Makšķernieku klubs “SALACKRASTI””.
Projekta realizācijas laiks ir 60 mēneši (01/10/23 - 30/09/28).