Ozolkalni karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, (ietilpst dabas parkā Daugavas ieleja)
Kods: LV0500400
Administratīvais iedalījums: Aizkraukles novads Skrīveru pagasts
Platība: 25 haDibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:Teritorija izveidota, lai aizsargātu vientuļo bišu dzīvesvietu Daugavas senkrasta nogāzē. Te sastopamas arī kamenes. Teritorijā ietilpst Daugavas senkrasta nogāžu un gravu meži, kā arī tam pieguļošas mitras pļavas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav