Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā (sertificēti eksperti) un kuri vēlas strādāt sugu un biotopu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Dabas aizsardzības pārvalde izsniedz izziņu viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā, kas apliecina:

 1. personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
 2. personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā;
 3. ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

Dabas aizsardzības pārvalde izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību reglamentētajā profesijā – sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperts.

Lai atzītu ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju Latvijā, personai vispirms jāvēršas Akadēmiskās informācijas centrā (www.aic.lv) (turpmāk – AIC), kurā tiek salīdzināti personas iesniegtie izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokumenti ar Latvijas Republikā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā. AIC sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām (turpmāk - informācijas institūcijas izziņa) un pretendenta iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem pārsūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Dabas aizsardzības pārvaldē, lēmuma pieņemšanai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.
Ja profesionālā kvalifikācija tiek atzīta par atbilstošu Latvijas Republikā, tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība.

Ja Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pilsonis, kurš veic pastāvīgu profesionālo darbību savā valstī, vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus (ierobežota ilguma, biežuma un apjoma ziņā) Latvijā reglamentētā profesijā, tad iepriekš aprakstītā profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra nav jāveic, bet ir jāiesniedz deklarācija Dabas aizsardzības pārvaldē.
 

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, kura vēlas iegūt personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, iesniedz Akadēmiskās informācijas centram iesniegumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un nepieciešamos dokumentus.
  Iesniegumu var iesniegt:
  - personīgi (adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga; e-pasts: prof@aic.lv; tālr. 67225155);
  - pa pastu (adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050);
  - elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (adrese: aic@aic.lv).

  Deklarāciju (deklarācijas veidlapu) persona iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē.
  Deklarāciju var iesniegt:
  - personīgi (adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda; e-pasts: pasts@daba.gov.lv; tālr. 67509545);
  - pa pastu (adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150);
  - elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (adrese: pasts@daba.gov.lv).

  Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, persona iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē rakstisku iesniegumu (pieprasījumu) un dokumentu, kas apliecina pakalpojuma samaksas veikšanu.
  Iesniegumā (pieprasījumā) norāda:
  - personas vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi;
  - profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā (norāda izglītības dokumentus, profesionālās kvalifikācijas dokumentus vai citus dokumentus, kas šīs tiesības apliecina);
  - dokumenta pieprasīšanas mērķi (piem., profesionālās kvalifikācijas atzīšanai sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā);
  - profesiju ārvalstī, kurā profesionālās darbības veikšanai nepieciešams saņemt pieprasīto dokumentu;
  - institūciju, kurai nosūtāms profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamais dokuments.
  Iesniegumam pievieno:
  - personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  - izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu vai to kopiju;
  - attiecīgo dokumentu saņemšanai nepieciešamos personas rīcībā esošos dokumentus vai to kopijas.
  Iesniegumu var iesniegt:
  - personīgi (adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda; e-pasts: pasts@daba.gov.lv; tālr. 67509545);
  - pa pastu (adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150);
  - elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (adrese: pasts@daba.gov.lv).

 2. Maksājumu veikšana
  Personai, kura vēlas iegūt personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, jāveic par apliecinājumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistīto izdevumu 240 euro apmērā apmaksa. Maksājumu veic Akadēmiskā informācijas centrā.

  Bankas konts:
  Nodibinājums “Akadēmiskās informācijas centrs”
  Reģ. Nr. LV40003239385
  TRELLV22, Valsts kase
  Konts: LV23TREL9152080000000


  Personai, kura vēlas saņemt profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, jāveic maksājums par pakalpojuma veikšanu. Maksas apmērs atkarīgs no iekļautās informācijas satura (kopējā maksa ir summa par visām atsevišķajām informācijas sadaļām):
  - 15,46 euro, ja personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamajā dokumentā ir jāiekļauj informācija par personas tiesībām darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
  - 37,59 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
  - 30,21 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par to, ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

  Bankas konts:
  Dabas aizsardzības pārvalde
  Reģ. Nr. 90009099027
  TRELLV22, Valsts kase
  Konts: LV75TREL2210650029000

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Dabas aizsardzības pārvalde, saņemot pretendenta iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un Akadēmiskās informācijas centra izziņu par pretendenta iegūto izglītības līmeni, salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā.
  Dabas aizsardzības pārvalde pieņem lēmumu par ES iegūto profesionālo kvalifikāciju, par ārpus ES iegūto profesionālo kvalifikāciju no visu dokumentu iesniegšanas dienas Akadēmiskās informācijas centrā.
  Ja pretendenta iegūtā izglītība atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā, Dabas aizsardzības pārvalde izdod lēmumu par to, ka profesionālā kvalifikācija ir atzīta un pretendents saņem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.
  Ja pretendenta iegūtā izglītība tikai daļēji atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā un šī neatbilstība ir būtiska, Dabas aizsardzības pārvalde izdod lēmumu par to, ka pretendentam ir jākārto kvalifikācijas pārbaudījums vai jāiziet adaptācijas periods.
  Ja pretendenta iegūtā izglītība neatbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā, Dabas aizsardzības pārvalde sniedz informāciju un konsultē pretendentu par iespējām iegūt Latvijā tādu izglītību, kas dos tiesības strādāt par sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu.